Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Telemark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,3 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Telemark i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 68 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 916 000 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 313 000 kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 620,8 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til Høgskolen i Telemarks samarbeid med Universitetet i Agder i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,6 millioner kroner i økt driftstilskudd til Telemark Museum. Økningen omfatter 1,3 millioner kroner til økte kostnader til nytt fellesmagasin og nytt sjøfartsmuseum.
 • E18 Sky – Langangen
  32 millioner kroner er satt av til legging av slitelag og andre restarbeider på strekningen mellom Sky i Vestfold og Langangen i Telemark. Anleggsarbeidene startet i 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i 2012.

 

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

5 099

178

5 277

Norsk Industriarbeidermuseum

13 317

466

13 783

Notodden Bluesfestival

2 542

89

2 631

Teater Ibsen - Telemark og Vestfold Regionteater AS

23 910

837

24 747

Telemark Museum

11 374

1 648

13 022

Vest-Telemark Museum

5 750

201

5 951

Sum

61 992

3 419

65 411

Notodden Bok- og Blueshus (investeringstilskudd)

4 000

 

4 000

 • E134 Gvammen – Århus
  266 millioner kroner er satt av til bygging av ny E134 mellom Gvammen i Århus kommune og Hjartdal i Seljord kommune. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg, hvor 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel. Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir innkortet med 11 kilometer. Vegen skal bygges ut med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Det legges opp til anleggstart i 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018, mot tidligere forutsatt i 2017.

  I tillegg prioriteres det midler til midtrekkverk på E18 Langangen – Telemarksporten. Det er også lagt opp til å videreføre utbedringen av E134 mellom Grunge kirke og Velemoen. Det settes i tillegg av midler til forsterkningsarbeider på strekningene E134 Grunge kirke – Velemoen og riksveg 41 Treungen - Steane. Utbedring av E134 på strekningen Grungedal – Grunge kyrkje gjennomføres med forskutterte midler fra Telemark fylkeskommune og Vinje kommune.

  Det kan bli aktuelt med anleggsstart i 2014 for prosjektet E134 Seljord – Åmot, avhengig av tilslutning til delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
  Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

  I 2014 er det satt av 60 millioner kroner i belønningsmidler til Grenlandsregionen (Telemark fylkeskommunene og kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble). Grenlandsregionen og staten har inngått avtale om tildeling statlig tilskudd på til sammen 215 millioner kroner i perioden 2013-2016. Utbetalinger etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Vestfoldbanen
  1981 millioner kroner er satt av til å videreføre byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet i Vestfold og Porsgrunn i Telemark. Den 22,7 kilometer lange strekningen omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12–16 minutter, avhengig av framtidig ruteplan. Prosjektet startet i august 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018.  
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Telemark som er aktuell for vern.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 20,5 millioner kroner til opprydding av forurensa masser ved Søve i Nome kommune i Telemark i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 164 millioner kroner til Gassnova SF i 2014. Foretaket forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering og gjennomføring av CLIMIT-programmet. Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til CLIMIT-programmet i 2014. Programmet dekker hele kjeden fra forskning, utvikling og til demonstrasjon og utprøving av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2. Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Telemark vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til vedlikehold av Telemarkskanalen i 2014.
 • Fra 2014 blir også fjellandbruket prioritert som et ledd i en regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk. Siktemålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene, gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon med basis i ressursene fra landbruket, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Fra 2014 blir det avsatt 6 millioner kroner til en satsing på fjellandbruket. Satsingen er avgrenset til to samarbeidsprosjekter, der 4 millioner kroner blir fordelt til fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark, og 2 millioner kroner til fylkene Buskerud og Telemark.
 • Regjeringen planlegger å bruke 2,3 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Telemark i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Regjeringen foreslår å etablere straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Telemark og Buskerud. Det vil etableres totalt 30 plasser i de to fylkene. Gjennomføringen skal skje i samarbeid med friomsorgskontoret i Vestfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 64,1 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Telemark deltar i, samt midler til deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Telemark

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent.

I Telemark har 4 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Seljord kommune med 6,4 prosent, mens Hjartdal kommune har lavest vekst med 1,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Telemark i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Telemark hadde 10 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Telemark hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Telemark hadde i gjennomsnitt 52 484 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Telemark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Telemark fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 4,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 9 319 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0805 Porsgrunn

2,7

59 046

96

1 647 227

66 465

4,2

56 856

3,6

0806 Skien

1,2

51 158

96

2 480 288

112 708

4,8

98 357

4,1

0807 Notodden

1,0

57 482

98

644 618

27 647

4,5

24 269

3,9

0811 Siljan

0,1

22 367

99

128 031

5 652

4,6

4 997

4,1

0814 Bamble

0,4

40 133

95

650 641

30 359

4,9

26 525

4,3

0815 Kragerø

1,8

69 608

97

532 479

22 656

4,4

19 770

3,9

0817 Drangedal

6,9

21 621

101

241 347

11 926

5,2

10 813

4,7

0819 Nome

0,8

60 464

100

352 357

13 421

4,0

11 631

3,4

0821 Bø

-1,3

59 513

98

287 713

9 024

3,2

7 460

2,7

0822 Sauherad

2,9

57 480

99

224 586

9 810

4,6

8 631

4,0

0826 Tinn

1,9

38 422

103

340 236

11 246

3,4

9 664

2,9

0827 Hjartdal

-1,6

28 451

106

102 215

1 004

1,0

587

0,6

0828 Seljord

1,2

58 008

100

169 877

10 148

6,4

9 352

5,8

0829 Kviteseid

0,9

30 451

101

145 712

4 704

3,3

4 027

2,8

0830 Nissedal

4,6

50 513

108

90 759

1 906

2,1

1 527

1,7

0831 Fyresdal

10,6

12 138

103

87 943

3 120

3,7

2 757

3,2

0833 Tokke

-2,4

35 964

101

135 491

4 721

3,6

4 123

3,1

0834 Vinje

6,6

81 746

107

212 390

8 416

4,1

7 373

3,6

Fordeles gjennom året

     

15 485

       

Telemark

1,8

52 484

97

8 489 394

359 890

4,4

313 677

3,8

Telemark fylkeskommune

4,5

9 319

96

1 908 175

94 158

5,2

82 562

4,5

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst