Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Troms

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 17,4 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Tromsø i 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 250 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 653 000 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner til fem nye stipendiatstillinger. Det foreslås også 44,2 millioner kroner til inventar og utstyr til byggeprosjektet for nytt teknologibygg i Tromsø. I tillegg foreslås det 10 millioner kroner som følge av overføring av Seksjon for arktisk veterinærmedisin fra NMBU. Totalt foreslås en bevilgning på 2,4 milliarder kroner til drift av universitetet. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet er et resultat av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark fra august 2013. Se også omtale under Finnmark.
 • Regjeringen foreslår en startbevilgning på 50 millioner til nybygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i 2014. Nybygget vil bli tilpasset eksisterende bygg for medisin og helsefag, som er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 114 millioner kroner til videreføring av byggeprosjekt for nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø ­– Norges arktiske universitet.
 • Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark i 2014.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 25,5 millioner kroner til Norgesuniversitetet (NUV) som administreres av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. I tillegg foreslås en bevilgning på 3 millioner kroner til Entreprenørskap i høgre utdanning som administreres av NUV.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til 40 nye studieplasser ved Høgskolen i Harstad i 2014. Videre foreslås det en økning på 1,1 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Totalt foreslås en bevilgning på 136,3 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 4,3 millioner kroner til Studiesenteret Finnsnes. Tilskuddet skal bidra til drift av Studiesenteret Finnsnes slik at det kan tilby kurs og andre voksenopplæringstiltak som alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,1 millioner kroner til Studiesenteret.no i Sjøvegan. Tilskuddet skal bidra til drift av Studiesenteret.no slik at det kan tilby eller formidle kurs og høyere utdanning som alternativ eller supplement til opplæring ved andre utdanningsinstitusjoner.

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Festspillene i Nord-Norge (FINN)

12 845

450

13 295

Hålogaland Teater

45 828

1 604

47 432

Midt-Troms Museum

4 031

141

4 172

Nordnorsk Kunstmuseum (Grunnlov 2014: 500)

17 725

1 120

18 845

Nord-Troms Museum

3 669

128

3 797

Perspektivet Museum

3 206

112

3 318

Riddu Riddu

2 145

75

2 220

Tromsø kunstforening (ny 2014)

 

800

800

Sør-Troms museum

8 486

297

8 783

Nordnorsk filmsenter

8 200

 

8 200

FilmCamp

2 500

88

2 588

Sum

108 635

4 815

113 450

Sør-Troms museum (investeringstilskudd)

   

1 000

 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 550 000 til Tromsø Kunstforening som er ny tilskuddsmottaker fra 2014. Tromsø Kunstforening har en kunsthallvirksomhet under etablering. Dette innebærer økt internasjonalt samarbeid, større faglig fordypning, en utvidet dialog med publikum og samfunnet, samt at kunstforeningen vil fungere som en kunnskapsarena og møteplass for det profesjonelle kunstmiljøet i regionen. Kunsthalletableringen har god lokal og regional forankring.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Nordnorsk Kunstmuseum med 1,1 millioner kroner. Økningen omfatter prosjekter knyttet til grunnlovsjubileet. Museet vil presentere en utstilling om Peder Balke som romantiker og samfunnsreformator, og en utstilling om samisk samfunn og historie.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet med 1 million kroner til bygging av middelaldertun med årestue, kirke, smie og andre gårdsbygg på Trondenes Historiske senter. Forslaget gir et samlet tilsagn på 2,5 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen foreslår en økning til filmfondet FilmCamp på 88 000 kroner.

Tiltak Nord-Norge: 

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge

18 846

760

19 606

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

46 726

3 135

49 861

Ruijan Kaiku - kvensk avis

1 065

37

1 102

Sametinget

72 702

4 500

77 202

Sum

139 339

8 432

147 771

 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet med 3,1 millioner kroner til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, slik at det samlede tilskuddet blir 49,9 millioner kroner.
  Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ble etablert i 2009 av Bodø og Tromsø kommuner og består i dag av Symfoniorkesteret, Operavirksomheten, samt ensemblene Bodø Sinfonietta og Tromsø kammerorkester.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge med 760 000 kroner, til en samlet bevilgning på 19,6 millioner kroner i 2014. Av økningen er 100 000 kroner knyttet til grunnlovsjubileet. Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge omfatter Musikk i Nordland, Musikk i Troms, Musikk i Finnmark og Nordnorsk Jazzsenter.
 • Regjeringen foreslår å gi Folkemusikk Nord som regionalt folkemusikksenter i nord 0,8 millioner kroner i driftsstøtte for 2014.
 • E 8
  Innenfor den statlige rammen for riksveginvesteringer er det prioritert midler til midtrekkverk på E8 i Lavangsdalen. Det er også satt av midler til sentrumstiltak på E6 i Skibotn.
 • E6 Sørkjosfjellet
  250 millioner kroner er foreslått bevilget til rassikringsprosjektet E6 Sørjosfjellet i Nordreissa kommune. Prosjektet omfatter bygging av 2,3 kilometer ny veg i dagen og en 4,7 kilometer lang tunnel mellom Langslettkrysset og Sørkjosen. I tillegg inngår utbedring av om lag to kilometer veg sør-vestover fra Langslettkrysset. Den nye vegen vil korte inn E6 med 1,8 kilometer. Det er lagt opp til anleggsstart i oktober 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.
 • E6 Indre Nordnes - Skardalen
  Til rassikringsprosjektet Sørkjosfjellet på strekningen Indre Nordnes – Skardalen i Kåfjord kommune er det foreslått å bevilge 50 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 8 kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet. Bygging av ei bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til dagens E6 er også deler av prosjektet. Utbyggingen vil føre til en innkorting av E6 med 9-10 kilometer og en reduksjon i kjøretiden med om lag 10 minutter. Prosjektet er nå beregnet å koste nær 840 millioner kroner. Det legges opp til anleggsstart høsten 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til miljø og klimaforskning i nord fra 13 millioner kroner til 28 millioner kroner. Dette er en økning på 115,4 prosent.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til videre oppbygging av kompetansemiljøet ved Framsenteret i Tromsø.
 • Regjeringen foreslår på Statsbyggs budsjettkapittel, å bevilge 25 millioner kroner til oppstart av et nybygg/tilbygg for Framsenteret.
 • Regjeringen foreslår å øke midlene til nasjonalpark- og naturinformasjonssentre med 20 millioner kroner. 10 millioner kroner av midlene skal gå til nye naturveiledere ved nasjonalparksentrene, herunder Halti Nasjonalparksenter, Nordreisa.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at enkelte distribusjonsnett i Troms vil omfattes av ordningen i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 460 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder i 2014. OD har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel og er et viktig rådgivende organ for Olje- og energi­departementet. OD utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med tildeling av areal, undersøkelser etter og utvinning av petroleumsforekomster på sokkelen. OD skal være en pådriver for å realisere mest mulig av resurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. OD har hovedkontor i Stavanger og et lokalt kontor i Harstad.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Forsknings- og kompetanse­senteret for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis som er lagt til Universitetet i Tromsø. Senteret, som vil være i full drift i 2014, skal bidra til økt innsikt og kunnskap som gjør petroleums­virksomheten bedre rustet til å møte utfordringer i arktiske havområder. Senteret samfinansieres av Olje- og energidepartementet og Utenriks­departementet.
 • Fiskerihavner
  - Torsken kommune får tilskudd til kai i Gryllefjord på 2,7 millioner kroner.
  - I Tromsø kommune igangsettes arbeidene med utbedring av fiskerihavna i Sommarøy. Prosjektet omfatter utdyping i hele indre havn samt innseiling, avkorting av molo for bedret bredde i innseiling og bedre merking.
  Totalramme er 76 millioner kroner, planlagt utbetaling i 2014 er 30 millioner kroner. Estimert sluttføring i 2015. 
  -  Karlsøy kommune får tilskudd til molo i Stakkvik på 3,05 millioner kroner.
 • Som en del av tiltakspakken for torskenæringen foreslår Regjeringen at det bevilges 6 millioner kroner i 2014 til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk, der målgruppen er fiskere og ansatte ved fiskemottak.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 300 millioner kroner til bygging av isgående forskningsfartøy i 2014. Et nytt isgående forskningsfartøy vil være viktig både for miljø- og polarforskningen og for ressursforskningen i nordområdene. Fartøyet vil ha hjemmehavn i Tromsø, og de viktigste brukerne vil være Universitetet i Tromsø, Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet. Anskaffelsesprosessen er nå satt i gang, og det legges opp til at det skrives under kontrakt med verft i desember 2013. Fartøyet vil være ferdig i 2016.
 • Som en del av tiltakspakken for torskenæringen foreslår Regjeringen å øke tilskuddet til Nofima med 5 millioner kroner til intensivering av arbeidet med fangsthåndtering og levendelagring og utvikling av et opplæringsprogram om håndtering av levendelagret fisk og 5 millioner kroner til å styrke det strategiske markedsarbeidet for torsk i 2014.
 • Regjeringen foreslår å redusere slepebåtkapasiteten i Nord-Norge fra tre til to fartøyer. Det er innført en rekke nye sjøsikkerhetstiltak i Nord-Norge siden slepebåtberedskapen ble etablert. Seilingsleder utenfor territorialfarvannet langs hele kysten fra Vardø til Røst forbedrer mulighetene for at en slepebåt når fram til et fartøy med problemer før en eventuell grunnstøting. Det er innført AIS-overvåking langs hele kyststrekningen, og trafikksentralen i Vardø har ansvar for å koordinere slepebåtberedskapen. I tillegg er det etablert et norsk- russisk skipsrapporteringssystem for området mellom Lofoten og Murmansk fra 1. juni 2013.
 • For å styrke og videreutvikle landbruket i nordområdene er det iverksatt en satsing på arktisk landbruk fra 2013, med vekt på utvikling og økt utnyttelse av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Avsetningen til satsingen på arktisk landbruk blir videreført med 3 millioner kroner i 2014.
 • Regjeringen planlegger å bruke i overkant av 450 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Troms i 2014. Bevilgningen er blant annet planlagt benyttet på bygging av ny brannstasjon på Bardufoss, rehabilitering av kinosal på Skjold, befalsforlegninger på Sørreisa og til fire større prosjekter på Bardufoss som er godkjent av Stortinget.
 • Bardufoss flystasjon skal videreutvikles som hovedbase for helikopter. Fra hovedbasen på Bardufoss vil det operere transport- og maritime helikoptre. I løpet av 2014 vil Luftforsvarets virksomhet på Rygge flystasjon, herunder 330-skvadronen, bli underlagt Bardufoss. Innføring og driftssetting av nye maritime helikoptre (NH90) fortsetter på Bardufoss i 2014.
 • Luftforsvarets virksomhet ved Sørreisa videreføres i 2014. Innen utgangen av 2016 skal Luftforsvarets primære kapasiteter innenfor kontroll og varsling samles på Sørreisa.
 • Forsvarets musikk består av fem profesjonelle korps som er viktige kulturbyggere gjennom sin opptreden i inn- og utland. Et av disse korpsene holder til i Harstad.
 • Regjeringen planlegger å bruke 13,9 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Troms i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Det er inngått avtale med Norges forskningsråd om etablering av et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomheten i nordområdene og Arktis i Tromsø. Regjeringen bevilger 10 millioner kroner til etableringen i 2014. Forskningsmiljøet ved senteret i Tromsø skal bidra til å løse utfordringer for petroleumsutvinning i arktiske strøk, i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet står sammen om finansieringen av senteret.
 • Bevilgningen ble i 2013 økt med 2,52 millioner kroner til å etablere militær helikopterberedskap med to Bell 412 helikoptre i Nord-Norge, som på anmodning også kan transportere politistyrker. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til helårsvirkningen av tiltaket.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 164,3 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer, en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i programmer der Troms deltar, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Troms

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent.

I Troms har 5 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nordreisa kommune med 5,7 prosent, mens Lavangen kommune har lavest vekst med 2,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Troms i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 106 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Troms hadde 24 av 24 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Troms hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Troms hadde i gjennomsnitt 65630 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Troms fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Troms fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Troms fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Troms fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 4,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 10 380 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1901 Harstad (t.o.m. 2012)

2,8

69 958

102

         

1902 Tromsø

1,2

60 747

104

3 327 568

161 185

5,1

39 115

3,3

1903 Harstad (f.o.m. 2013)

     

1 211 342

45 688

3,9

141 742

4,4

1911 Kvæfjord

-1,2

50 330

108

192 372

9 318

5,1

8 490

4,6

1913 Skånland

3,0

73 609

107

181 296

6 083

3,5

5 290

3,0

1915 Bjarkøy (t.o.m. 2012)

-0,3

72 903

139

         

1917 Ibestad

4,9

41 701

119

101 810

2 728

2,8

2 346

2,4

1919 Gratangen

0,1

97 711

119

84 584

3 531

4,4

3 231

4,0

1920 Lavangen

7,7

63 340

121

77 413

1 810

2,4

1 540

2,0

1922 Bardu

4,4

72 532

104

218 555

7 538

3,6

6 483

3,1

1923 Salangen

2,2

78 163

109

135 606

3 879

2,9

3 283

2,5

1924 Målselv

2,4

56 989

104

354 138

12 197

3,6

10 389

3,0

1925 Sørreisa

3,5

65 175

102

188 109

6 390

3,5

5 469

3,0

1926 Dyrøy

4,0

78 365

116

88 930

2 162

2,5

1 842

2,1

1927 Tranøy

-0,5

63 674

117

108 833

4 324

4,1

3 917

3,7

1928 Torsken

   

121

72 787

2 421

3,4

2 183

3,1

1929 Berg

   

120

63 529

1 623

2,6

1 373

2,2

1931 Lenvik

2,2

68 770

101

636 046

22 168

3,6

19 077

3,1

1933 Balsfjord

1,5

58 373

102

318 208

10 236

3,3

8 741

2,8

1936 Karlsøy

2,4

70 525

118

157 968

5 149

3,4

4 525

2,9

1938 Lyngen

2,3

122 383

112

206 518

10 165

5,2

9 355

4,7

1939 Storfjord

-1,5

82 167

117

131 712

6 065

4,8

5 543

4,4

1940 Kåfjord

2,3

62 122

122

146 845

4 303

3,0

3 713

2,6

1941 Skjervøy

1,6

69 281

117

183 981

5 235

2,9

4 454

2,5

1942 Nordreisa

3,1

72 855

105

271 368

14 644

5,7

13 340

5,2

1943 Kvænangen

21,9

80 298

165

128 343

3 456

2,8

2 869

2,3

Fordeles gjennom året

     

12 000

       

Troms

2,2

65 630

106

8 599 864

353 279

4,3

309 293

3,7

Troms fylkeskommune

4,7

10 380

125

2 668 711

107 867

4,2

96 953

3,8

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst