Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 155 studieplasser fra 2013 til 2014 ved universitetet. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet. Se også omtale under Aust-Agder.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 12,8 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,8 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid.
 • For omtale av NLA Høgskolen, inkludert studiested Gimlekollen, se Hordaland.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet med 4,6 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 108,7 millioner kroner i 2014. De tre institusjonene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør flyttet inn i nytt felles teater- og konserthus 1. september 2011. Det ble da etablert en ny felles organisasjonsmodell: Kilden Teater- og Konserthus IKS.

 

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Agder naturmuseum og botaniske hage

3 595

126

3 721

Fullriggeren Sørlandet

4 656

163

4 819

Kilden

104 121

4 600

108 721

Sørlandets Kunstmuseum

8 828

309

9 137

Vest-Agder-museet

14 523

1 508

16 031

Sum

135 723

6 706

142 429

Kilden Teater- og konserthus for (investeringstilskudd)

64 000

 

64 000

 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Vest-Agder museet med 1,5 millioner kroner. Økningen omfatter 1 million kroner for å styrke samlingsforvaltningen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til vedlikehold av Fullriggeren Sørlandet med 1 million kroner.
 • E39
  Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E39 er det satt av midler til bygging av midtrekkverk på E39 Rosseland – Storenes og Trybakken.  
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene
  Regjeringen har for 2014 foreslått 945 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil, med god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mer bruk av kollektivtransport. Tildeling av midler forutsetter at byområdene innfører tiltak som begrenser personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som viser vilje til å gjennomføre tiltak som vil gi resultater i tråd med ordningens formål.

  For 2014 er det satt av 80 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen.

  Avtalen med Kristiansandsregionen er nå fornyet for perioden 2013-2016, med en samlet ramme på 285 millioner kroner. Utbetalinger etter avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogvern med 100 millioner kroner til 331 millioner kroner. Bevilgningen vil muliggjøre vern av en rekke nye frivillig vern områder i 2014, inkludert skog i Vest-Agder som er aktuell for vern.
 • Fiskerihavner
  - Søgne kommune får tilskudd til Langenes flytebryggeanlegg på 1,88 mill kroner
  - Flekkefjord kommune får tilskudd til bygging av ny dolphin/dykdalb for å sikre innseilingen til havna. Tilskuddet er på 410 000 kroner.
 • Regjeringen planlegger å bruke 0,3 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Vest-Agder i 2014 med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • Gimlemoen skytefelt er lagt ned, og skal ryddes og miljøsaneres i 2014.
 • Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført en konseptvalg­utredning for den fremtidige fengselskapasiteten i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder- fylkene. Regjeringen har besluttet å gå videre med konseptvalg bestående av ett eller to nye fengsler i Agderfylkene med en samlet kapasitet på inntil 300 plasser. 
 • Regjeringen foreslår å bevilge 44,9 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Vest-Agder deltar i, samt midler for deltakelse i Småkommuneprogrammet.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vest-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent.

I Vest-Agder har 10 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Songdalen kommune med 6,3 prosent, mens Åseral kommune har lavest vekst med 3,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Vest-Agder i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vest-Agder hadde 5 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Vest-Agder hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 56 006 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Vest-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,8 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Finansielle indikatorer
Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 4,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7298 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1001 Kristiansand

2,5

60 100

97

3 962 986

203 375

5,4

179 871

4,8

1002 Mandal

3,3

63 652

95

746 341

36 577

5,2

32 456

4,5

1003 Farsund

0,4

54 723

95

463 757

20 847

4,7

18 290

4,1

1004 Flekkefjord

1,5

50 216

96

477 730

19 305

4,2

16 845

3,7

1014 Vennesla

5,0

37 447

95

671 601

36 540

5,8

32 840

5,1

1017 Songdalen

4,1

61 621

95

308 746

18 266

6,3

16 571

5,7

1018 Søgne

4,2

43 478

96

505 464

23 303

4,8

20 327

4,2

1021 Marnardal

6,7

55 324

100

140 792

5 332

3,9

4 716

3,5

1026 Åseral

15,0

84 293

112

68 162

2 252

3,4

2 013

3,0

1027 Audnedal

6,6

58 899

104

109 587

5 809

5,6

5 343

5,1

1029 Lindesnes

5,7

58 067

97

252 063

10 996

4,6

9 706

4,0

1032 Lyngdal

4,1

38 624

95

406 819

19 502

5,0

17 339

4,5

1034 Hægebostad

-1,0

46 534

104

105 642

5 981

6,0

5 530

5,5

1037 Kvinesdal

1,2

48 505

99

321 737

15 632

5,1

14 088

4,6

1046 Sirdal

5,8

121 353

122

130 412

5 560

4,5

5 016

4,0

Fordeles gjennom året

     

6 900

       

Vest-Agder

3,1

56 006

97

8 678 739

430 077

5,2

381 749

4,6

Vest-Agder fylkeskommune

4,2

7 298

95

2 034 750

111 667

5,8

99 667

5,2

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst