Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til studieplasser ved den nye Høgskolen i Buskerud og Vestfold i 2014. Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014 samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2011 og 2012. Det gir en økning på totalt 170 studieplasser fra 2013 til 2014. Regjeringen foreslår en økning på 2 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre 625 000 kroner til to nye stipendiatstillinger. Det foreslås også 4,4 millioner kroner knyttet til at høyskolen overtar ansvaret for barnehagelærerutdanningen i Drammen. Totalt foreslås en bevilgning på 830,4 millioner kroner til den nye høyskolen. Se også omtale under Buskerud.
 • Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2014.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 18,5 millioner kroner til MARKOM2020-prosjektet som drives av Høgskolen i Buskerud og Vestfold i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund. Prosjektet er en oppfølging av regjeringens maritime strategi Stø kurs.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,3 millioner kroner til toppidrettstilskudd til Wang Toppidrett Tønsberg.
 • Regjeringen foreslår samlet tilsagn på 5 millioner kroner i tilskudd til ombygging av Hvalfangstmuseet i Sandefjord. I statsbudsjettet 2014 foreslås 1 million kroner i startbevilgning.
 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Vestfoldmuseene med 1,4 millioner kroner Av økningen gjelder 0,5 millioner kroner prosjekt knyttet til grunnlovsjubileet. Museet vil i jubileumsåret blant annet belyse Vestfolds posisjon i nasjonsbyggingen.

Alle beløp i 1 000-kroner

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014

Preus museum

10 378

863

11 241

Vestfoldmuseene IKS (Grunnlov 2014: 500)

26 418

1 425

27 843

Sum

36 796

2 288

39 084

Vestfoldmuseene (investeringstilskudd)

2 500

 

1 000

 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Preus Museum med 0,9 millioner kroner. Av økningen gjelder 0,5 millioner kroner økt husleie for å dekke utgifter til oppgradering av klimaanlegget i lokalene.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Viken filmsenter med 2,63 millioner kroner til Viken filmsenter. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
 • E18 Gulli – Langåker
  858 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Gulli-Langåker. Av dette forutsettes 348 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av dagens tofelts veg til firefelts veg med 26 meter vegbredde over en strekning på 25,5 kilometer i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Dagens veg rehabiliteres og gjøres om til nordgående kjørebane, mens det bygges ny sørgående kjørebane. I prosjektet inngår også bygging av sju toplankryss, bygging av 10 kilometer gang- og sykkelveg langs Raveien og flere trafikksikkerhetstiltak.

  Det ligger an til kostnadsøkninger i prosjektet, hovedsakelig på grunn av mer kompliserte grunnforhold enn forutsatt. Prognosen for sluttkostnad er nå vel 3,2 milliarder kroner, 150 millioner kroner mer enn opprinnelig prognose. Arbeidene startet i august i 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.
 • E18 Bommestad – Sky
  600 millioner kroner er foreslått til prosjektet Bommestad – Sky i Larvik kommune. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 530 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen på 6,7 kilometer skal bygges som firefelts veg. Utbyggingen omfatter en bru på 570 meter som delvis går over innsjøen Farris, og to tunneler på om lag 2,8 kilometer og 1,3 kilometer øst og vest for Farris. I prosjektet inngår også bygging av nytt plandelt kryss ved Farriseidet. I tilknytning til krysset vil lokalvegsystemet bli bygget om, med blant annet fem bruer og 4,6 kilometer med gang- og sykkelveger. Dagens E18 skal bygges om til gang- og sykkelveg mellom Bommestad og Lovisenlund.

  Det er lagt opp til anleggsstart i januar 2014. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017. Når prosjektet er ferdigstilt, vil det være sammenhengende firefelts veg på E18 gjennom hele Vestfold.
 • E18 Sky – Langangen
  32 millioner kroner er satt av til legging av slitelag og andre restarbeider på strekningen mellom Sky i Vestfold og Langangen i Telemark. Anleggsarbeidene startet i 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i 2012. I tillegg settes det av midler til sluttoppgjør for E18 Kopstad - Gulli.
 • Vestfoldbanen
  1 330 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet på strekningen Holm – Holmestrand – Nykirke. Strekningen omfatter 14,3 kilometer dobbeltspor, med 11,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon bygges i fjell, med heis opp til Holmestrandsplatået. Stasjonen får to spor til plattform og to gjennomgående spor som tilrettelegges for hastighet inntil 250 km/t på hele strekningen. Prosjektet gir økt kapasitet for framføring av tog, slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen/Oslo reduseres.

  Anleggsarbeidet startet i juli 2010. Innredningsarbeidene i stasjonshallen vil ta lengre tid enn planlagt som følge av at fjell i deler av tunnelen viser seg å være svakere enn ventet. I stedet for ferdigstillelse ved årsskiftet 2015-2016 er det ventet at strekningen kan åpnes høsten 2016.

  1 981 millioner kroner er satt av til å videreføre byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet i Vestfold og Porsgrunn i Telemark. Den 22,7 kilometer lange strekningen vil inkludere sju tunneler på til sammen 14,5 kilometer. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12–16 minutter, avhengig av framtidig ruteplan. Strekningen tilrettelegges for hastigheter opp til 250 km/t. Prosjektet startet i august 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 991 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder i 2014. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Tønsberg.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 4 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Vestfold i 2014.
 • Forsvarets musikk består av fem profesjonelle korps som er viktige kulturbyggere gjennom sin opptreden i inn- og utland. Et av disse korpsene holder til i Horten.
 • Regjeringen planlegger å bruke 5,7 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Vestfold med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 sammenlignet med 2006.
 • For å styrke barns rettsikkerhet og sørge for at barn som utsettes for vold og overgrep mottar all hjelp på ett sted, har Regjeringen etablert til sammen åtte barnehus. I løpet av 2013 etableres ytterligere to barnehus, i henholdsvis Bodø og Sandefjord. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen i 2014 til helårsvirkningen av etableringen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,5 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige andelen av deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg) i det programmet Vestfold deltar i.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2013-2014 er anslått til 4,7 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2013 i revidert nasjonalbudsjett 2013. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2013 økt med 1,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2013 anslås veksten fra 2013 til 2014 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2014 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2013 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2013. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2014 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2012. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2013. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2014 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014), Grønt hefte for 2014 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vestfold

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2013). Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2013 er veksten i kommunenes frie inntekter 2014 på 4,1 prosent, kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Vestfold har 6 av 14 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Andebu kommune med 5,6 prosent, mens Hof kommune har lavest vekst med 3,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2013.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Vestfold i 2012 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vestfold hadde 1 av 14 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2012 var på 2,6 prosent. Kommunene i Vestfold hadde i 2012 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vestfold hadde i gjennomsnitt 30 265 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2012. Landsgjennomsnittet var 36 213 kroner per innbygger.

Vestfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent (fra RNB 2013) i 2014, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2013, dette er identisk med landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Vestfold fylkeskommune hadde i 2012 et netto driftsresultat på 6,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,2 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 8531 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 7241 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2012

Netto

lånegjeld

2012

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2012

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2014

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2013 til 2014

Vekst fra anslag

på regnskap 2013-2014

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

0701 Horten

2,6

35 009

96

1 257 204

62 301

5,2

55 103

4,6

0702 Holmestrand

6,0

53 170

97

482 640

19 270

4,2

16 465

3,5

0704 Tønsberg

2,9

36 372

99

1 949 288

83 820

4,5

72 298

3,9

0706 Sandefjord

7,5

8 165

98

2 181 400

105 867

5,1

93 163

4,5

0709 Larvik

2,7

20 322

96

2 067 234

87 588

4,4

75 889

3,8

0711 Svelvik

-4,2

42 647

96

308 312

12 236

4,1

10 458

3,5

0713 Sande

0,5

35 710

96

431 974

21 232

5,2

18 834

4,6

0714 Hof

-0,8

27 139

99

166 366

5 799

3,6

4 968

3,1

0716 Re

2,5

49 006

99

447 567

16 852

3,9

14 418

3,3

0719 Andebu

5,7

35 369

97

275 040

14 540

5,6

13 042

5,0

0720 Stokke

2,6

32 908

95

531 384

26 411

5,2

23 327

4,6

0722 Nøtterøy

4,6

41 422

98

1 022 928

46 681

4,8

40 716

4,1

0723 Tjøme

3,5

72 955

98

234 653

9 236

4,1

7 858

3,5

0728 Lardal

3,0

34 406

100

132 298

5 417

4,3

4 758

3,7

Fordeles gjennom året

     

7 745

       

Vestfold

3,7

30 265

97

11 496 032

516 986

4,7

451 035

4,1

Vestfold fylkeskommune

6,2

8 531

93

2 344 194

105 979

4,7

89 603

4,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2012
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2012 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2012
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2014, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2013 til 2014, nominell prosentvis vekst