Faktaark. Fjerning av klasse 2 for ektepar

Personlige skattytere lignes som hovedregel hver for seg i skatteklasse 1. Ektefeller kan også lignes under ett i skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt. I skatteklasse 2 er personfradraget og et eventuelt finnmarksfradrag dobbelt så høyt som i klasse 1. Skatteklasse 2 er en fordel for ektepar der den ene ektefellen har for lav inntekt til å få utnyttet sine fradrag fullt ut. Skattefordelen av klasse 2 er opptil 13 200 kroner i 2013 (15 300 kroner i Nord-Troms og Finnmark). For inntektsåret 2011 ble 141 000 ektepar av totalt 910 000 ektepar lignet i skatteklasse 2 (om lag 15,5 pst.).

Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar fra 2014.

Klasse 2 for ektepar har flere uheldige virkninger. Reglene forskjellsbehandler samboerpar og ektepar. En som forsørger sin samboer, får ikke personfradrag i klasse 2. Ligning i klasse 2 svekker også insentivene til arbeid fordi marginalskatten på arbeid øker for den hjemmeværende. Dagens regler gjør det dermed vanskeligere å øke den lave yrkesdeltakelsen blant kvinner i innvandrergrupper, noe som er viktig for å bedre integreringen. Av alle ektepar der eldste ektefelle var under 61 år som ble lignet i klasse 2 i 2011, bestod om lag 67 pst. av minst én innvandrer. Mange av innvandrerekteparene som lignes i klasse 2, kommer fra EU-land i Øst-Europa. En del av disse har trolig ektefellen i hjemlandet.

Fjerning av klasse 2 vil styrke insentivene til arbeid, øke integreringen, redusere muligheten for eksport av velferdsytelser og være et langsiktig bidrag til jevnere inntektsfordeling. Det vil også føre til økt likebehandling av ektepar og samboere. For ektepar der den ene ektefellen ikke har inntekt, kan skatteøkningen fullt ut motvirkes om den hjemmeværende arbeider i underkant av to uker i året (basert på en årslønn på 350 000 kroner).

Pensjonistektepar hvor den ene forsørger ektefelle over 60 år, kan på visse vilkår ha rett til minste pensjonsnivå etter særskilt sats. For å kompensere denne gruppen for at klasse 2 fjernes, foreslås det å øke den særskilte satsen i minste pensjonsnivå med 20 000 kroner.