Faktaark: Statens inntekter og utgifter

I 2014 er statens samlede inntekter beregnet til 1 295 milliarder kroner og samlede utgifter til 1 114 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.

Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 344 milliarder kroner i 2014. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 30 milliarder kroner. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 314 milliarder kroner overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 133 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Figur 1. Inntektene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiver- og trygdeavgift, merverdiavgift og skatt på formue og inntekt. Disse inntektstypene utgjør til sammen 88prosent av statsbudsjettets inntekter i 2014, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene på 1 114 milliarder kroner er fordelt på en rekke ulike formål og til både drift, investeringer og overføringer. Figur 2 viser de største utgiftskategoriene.

Figur 2. Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader.
  • Overføringer til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet barnehage, skole samt helse og omsorg. Dette omfatter både rammeoverføringer og øremerkede tilskudd.
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Særlig store utgiftsområder innenfor denne kategorien er Forsvaret, politiet, Arbeids- og velferdsetaten, samferdselssektoren og øvrige direktorater.
  • Tilskudd til helseforetakene og universitets- og høgskolesektoren. Tilskudd til helseforetakene utgjør om lag 80prosent av utgiftene i denne kategorien.
  • Kategorien andre utgifter i figur 2 omfatter ulike overføringer, som internasjonal bistand, barnetrygd, jordbruksavtalen og næringsstøtte. Den omfatter også investeringer i ulike formål og renter på innenlandsk statsgjeld.

Tabellen nedenfor viser en mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene i Regjeringens budsjettforslag for 2014. Beløpene i tabellen omfatter ikke lånetransaksjoner eller petroleumsvirksomheten. Det vises til Prop. 1 S (2013-2014) for en nærmere omtale av statens inntekter og utgifter.

Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2014, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

   

950,9

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

 

896,9

 

Skatt på formue og inntekt

259,6

   

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

281,9

   

Merverdiavgift

251,0

   

Avgift på bil, bensin mv.

50,6

   

Avgifter på tobakk og alkohol

19,5

   

Elektrisitetsavgift

8,2

   

Tollinntekter

3,1

   

Andre avgifter

23,1

   

Inntekter av statens forretningsdrift

 

1,9

 

Renter og aksjeutbytte

 

26,7

 

Andre inntekter

 

25,4

 

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

   

1084,0

Folketrygden, alderspensjon

 

176,0

 

Folketrygden, sykepenger

 

38,5

 

Folketrygdens øvrige sosiale formål

 

113,4

 

Folketrygden, helsetjenester

 

26,9

 

Folketrygden, foreldrepenger

 

18,5

 

Folketrygden, arbeidsliv

 

11,6

 

Regionale helseforetak

 

118,3

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

151,4

 

Forsvaret

 

43,0

 

Universitets- og høgskolesektoren

 

29,1

 

Veg og jernbane

 

41,4

 

Internasjonal bistand1

 

31,5

 

Barnetrygd

 

15,1

 

Jordbruksavtalen

 

14,4

 

Kompensasjon for merverdiavgift

 

21,5

 

Tilskudd til Statens pensjonskasse

 

8,8

 

Politi og påtalemyndighet

 

14,7

 

Sysselsettingstiltak

 

9,3

 

Renter på statsgjeld

 

10,1

 

Andre utgifter

 

190,5

 

Oljekorrigert overskudd

  

 

-133,1

1) Medregnet 0,9 mrd. kroner til NORFUND, grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, som regnes med som offisiell utviklingshjelp.