Faktaark: Land-for-land rapportering

Regjeringen foreslår at regnskapspliktige foretak over nærmere fastsatte terskelverdier, samt utstedere av noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet på land- og prosjektnivå.

Forslaget antas å være EØS-relevant og bygger i det alt vesentlige på regler inntatt i nytt konsolidert regnskapsdirektiv (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU).

Hovedformålet med forslaget er å oppnå økt åpenhet med pengestrømmer mellom foretak og myndigheter i de land hvor foretakene opererer. Dette skal bidra til at befolkningen i landet kan få tilgang til nødvendig informasjon for å utøve demokratisk kontroll med, og holde regjeringen ansvarlig for, forvaltningen av inntekter fra landets naturressurser.

Regjeringen forslår utvidede rapporteringskrav sammelinget direktiv 2013/34/EU, slik at opplysningene settes inn i en bedre og mer forståelig sammenheng. I tillegg til informasjon om foretakets betalinger til myndigheter skal det opplyses om investeringer, salgsinntekter, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester, antall ansatte i det enkelte land, samt en oversikt over datterforetak og hvor disse er hjemmehørende.

Regjeringen foreslår ikke at rapporten skal underlegges ekstern verifikasjon, men at styret og daglig leder skal bekrefte at rapporten er utarbeidet i samsvar med kravene i lov og tilhørende forskrift. Det skal i foretakenes årsberetning opplyses om hvor rapporten er offentliggjort.

Etter forslaget trer reglene i kraft 1. januar 2014.

Se Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll kapittel 20.