Faktaark: Endringer i overgangsstønaden for enslige forsørgere

Overgangsstønad er en midlertidig stønad på opptil 2 G (168 408 kroner i 2013) til enslige forsørgere. Stønaden skal sikre inntekt i en overgangsperiode og bidra til at enslige forsørgere blir i stand til å forsørge seg selv ved arbeid. Stønaden gis normalt i opptil tre år og nedtrappes med 40 prosent mot inntekt over 0,5 G. Med inntekt menes arbeidsinntekt, foreldrepenger, dagpenger med mer.

Mottakere av overgangsstønad skattlegges i dag etter skatte­begrensnings­regelen dersom det gir lavere skatt enn ordinære skatteregler. Inntekt over et fribeløp blir skattlagt med en skattesats på 55 prosent. I kombinasjon med nedtrappingen av overgangsstønaden gir dette en særlig høy marginalskatt på arbeid. Dette svekker arbeidsinsentivene. Skatteverdien av rentefradragene blir også høy og stimulerer til låneopptak. Skatte­begrensningsregelen gir dessuten skattefordeler hele året selv om en bare mottar overgangsstønaden i deler av året, og gir en forskjellsbehandling mot enslige forsørgere som ikke skattlegges etter skattebegrensningsregelen. Skattebegrensningsregelen gjør regelverket mer uoversiktlig. Den ble fjernet for AFP- og alderspensjonister fra 2011, og det er vedtatt å fjerne den for uføre fra 2015.

Regjeringen foreslår å fjerne skattebegrensningsregelen og skattlegge overgangsstønaden som lønn for nye mottakere. Endringene gjøres gjeldende for personer som blir nye mottakere av overgangsstønad fra 1. april 2014. Stønaden vil da skattlegges likt med andre ytelser, som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger og ny uføretrygd fra 2015.

Skatteendringen medfører høyere skatt for nye mottakere av overgangsstønaden sammenlignet med dagens mottakere. Regjeringen foreslår derfor å øke bruttostønaden for nye mottakere til 2,36 G. Samtidig økes nedtrappingssatsen mot annen inntekt fra 40 prosent til 47,2 prosent. For nye mottakere av overgangsstønad som mottar stønaden i 12 måneder og ikke har andre inntektsfradrag enn standard fradrag og særfradrag for enslig forsørger, vil stønadsnivået etter skatt opprettholdes på om lag samme nivå som i dag eller høyere. Nye mottakere som har full overgangsstønad og ikke annen inntekt, vil få om lag 7 800 kroner høyere nettoinntekt sammenlignet med dagens regler. Endringene vil gjelde alle mottakere fra 2017.