Faktaark: Begrensning av fradrag for renter ved interessefelleskap

Regjeringen foreslår å innføre en regel om å begrense fradrag for renter som betales mellom skattytere som er i interessefellesskap. Internasjonale virksomheter har insentiver til å plassere mye gjeld, og dermed rentekostnader, hos selskaper i land med relativt sett høy skattesats, slik som Norge. Renteinntektene kommer i land med lav skatt. Dermed reduseres virksomhetens totale skatt. Problemstillingen kan også være aktuell innenlands, for eksempel ved lån fra kommuner til kommunalt eide selskaper.

Forslaget innebærer at fradrag for rentekostnader som overstiger 30 prosent av en særskilt fastsatt resultatstørrelse, avskjæres. Det er bare fradrag for renter betalt til nærstående (interne renter) som eventuelt skal begrenses. Med interne renter menes renter betalt til nærstående person, selskap eller innretning. For å anses som nærstående part, kreves eierskap eller kontroll med minst 50 prosent. Renter betalt til uavhengig part (eksterne renter) er ikke selv gjenstand for avskjæring, men kan fortrenge fradrag for interne renter. For å begrense omgåelsesmuligheter er også renter på visse lån til eksterne parter omfattet av forslaget.

Ved beregning av rentefradragsrammen tas det utgangspunkt i skattemessig resultat før eventuell begrensning i rentefradraget. Netto rentekostnader og skattemessige avskrivninger skal tilbakeføres i dette grunnlaget. Rammen for rentefradraget skal utgjøre 30 prosent av den resultatstørrelsen en da kommer fram til. Avskåret rentefradrag kan framføres til fradrag i de ti påfølgende inntektsårene.

Departementet foreslår at det skal gjelde et terskelbeløp på 3 millioner kroner. Dersom samlede (eksterne og interne) netto rentekostnader i selskapet er 3 millioner kroner eller lavere, skal rentefradraget ikke begrenses.

Forslaget omfatter aksjeselskaper og øvrige selskaper og innretninger som lignes som eget skattesubjekt (selskapsligning). Videre omfattes deltakerlignede selskaper og NOKUS-selskaper, samt selskaper og innretninger som har begrenset skatteplikt til Norge. Finansinstitusjoner er unntatt fra begrensningsregelen.

Det anslås at forslaget vil øke provenyet med om lag 2,55 milliarder kroner påløpt i 2014.

Se Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll kapittel 4.