Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2014

Regjeringen legger vekt på at budsjettpolitikken ikke må bidra til å forsterke svingningene i økonomien og gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatt sektor. Kostnadsnivået i Norge er høyt. Vi har det siste året sett flere eksempler på at norske bedrifter taper for utenlandske konkurrenter i kampen om oppdrag, også i petroleumsrettet industri. Situasjonen tilsier etter Regjeringens vurdering at vi er varsomme med å øke bruken av oljeinntekter fra 2013 til 2014.

Budsjettet for 2014 har følgende hovedtrekk:

  • Budsjettopplegget gir en etterspørselsimpuls tilsvarende om lag ¼prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge, målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Den anslåtte impulsen svarer om lag til den gjennomsnittlige innfasingen av oljeinntekter i de årene handlingsregelen har virket. Tar vi hensyn til sammensetningen av budsjettets inntekts- og utgiftsposter, anslås forslaget til budsjett å virke om lag nøytralt på produksjon og sysselsetting.
  • Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 135 milliarder kroner, som er 11milliarder 2014-kroner høyere enn i 2013. Under­skuddet er 54 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjons­fond utland, og utgjør 2,9 prosent av anslått fondskapital ved inngangen til 2014.
  • Et uendret skatte- og avgiftsnivå.
  • En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 2,5 prosent, eller i underkant av 26 milliarder kroner. Av dette utgjør økte utgifter i folketrygden 10 milliarder kroner. Nominelt vokser statsbudsjettets utgifter med 5,5 pst.
  • En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2012 til 2013 på 2,0 prosent, eller 7,7 milliarder kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 5,2 milliarder kroner, tilsvarende 1,7 prosent. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået i 2013 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Tabell 1 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond. Milliarder kroner

 

Regnskap

Anslag

Anslag

 

2011

2012

2013

2014

Totale inntekter

1 223,5

1 290,7

1286,0

1295,0

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

372,2

421,1

373,9

344,1

  1.1 Skatter og avgifter

209,7

232,7

206,5

186,5

  1.2 Andre petroleumsinntekter

162,6

188,4

167,4

157,6

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

851,3

869,6

912,0

950,9

  2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

777,5

807,4

855,2

896,9

  2.2 Andre inntekter

73,7

62,2

56,8

54,0

Totale utgifter

952,1

996,1

1 058,5

1 114,0

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

21,4

25,6

30,0

30,0

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

930,7

970,5

1 028,5

1 084,0

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til
Statens pensjonsfond utland

271,4

294,6

227,5

181,0

-   Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

350,8

395,5

343,9

314,1

=   Oljekorrigert overskudd

-79,4

-100,9

-116,5

-133,1

+   Overført fra Statens pensjonsfond utland

84,2

104,6

116,5

133,1

=   Overskudd på statsbudsjettet

4,8

3,7

0,0

0,0

+   Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

266,6

290,9

227,5

181,0

+   Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

103,0

115,3

129,4

146,6

=   Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

374,4

409,9

356,9

327,6

Memo:

       

  Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland1

3 308

3 825

4 729

5 203

  Markedsverdien av Statens pensjonsfond1

3 437

3 970

4 882

5 366

  Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner1

5 189

5478

5 763

6 044

1) Ved utgangen av året.

Kilde: Finansdepartementet.