Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom

Regjeringen foreslår en forsterket innsats mot fattigdom blant barn og barnefamilier.

Regjeringen vil øke tilskuddet for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV-kontoret med 20 millioner kroner. Aktivitetstilskudd og etablering av utstyrsbanker vil bli prioritert. Les mer i Prop. 1 S (2013-2014) for Arbeidsdepartementet.

Regjeringen foreslår å opprette en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Målet er å gi flere fattige barn og unge mulighet til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene sliter sosialt og økonomisk. Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 96 millioner kroner til tilskuddsordningen. Les mer i Prop. 1 S (2013-2014) for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet under programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge.

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til et tiltak for å øke deltakelse i kultur - og organisasjonsliv blant barn og unge i lavinntektsfamilier. Se pressemelding fra Kulturdepartementet.

Regjeringen foreslår å øke bidragsforskottet til enslige med barn over 11 år og med inntekt under 235 101 kroner. Forslaget vil gi et økonomisk løft for de eldste barna med foreldre som har de laveste inntektene. Regjeringen øker bidragsforskottet med 360 kroner per måned, tilsvarende 4 320 kroner per år, til barn over 11 år av foreldre med lav inntekt. Bidragsforskottet for barn over 11 år vil etter forslaget øke fra 1 440 kroner til 1 800 kroner per måned til enslige forsørgere med årsinntekt under 235 101 kroner. Les mer i Prop. 1 S (2013-2014) for Arbeidsdepartementet.

Regjeringen vil heve boutgiftstakene i bostøtten. Regjeringen foreslår at bostøtten styrkes med 50 millioner kroner for at ordningen skal bli bedre for barnefamilier med lave inntekter. Se også Bostøtte og les mer i Prop. 1 S (2013-2014) for Kommunal- og regionaldepartementet.

Se også pressemelding fra Arbeidsdepartementet.