Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – tilsyn i fosterhjem

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med 15 millioner kroner i 2014 som kompensasjon for en endring i barnevernloven. Endringen innebærer at dagens ordning for tilsyn med barn i fosterhjem erstattes med et mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt forankret tilsyn. Helårseffekten av lovendringen anslås til 32 millioner kroner i 2015.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin fagproposisjon under programkategori 11.20 Tiltak for barn og unge og Kommunal- og regionaldepartementets sin fagproposisjon under programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.