Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft. BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom, blant annet fordi produksjonen i disse sektorene i liten grad påvirker behovet for arbeidskraft.

I Nasjonalbudsjettet 2014 anslås BNP for Fastlands-Norge å øke med 2,2 prosent i 2013 og 2,7 prosent i 2014, målt i 2010-priser. Petroleumsproduksjonen ventes å falle noe i 2013 for så å ta seg opp i 2014. Veksten i BNP anslås til 0,9 prosent i 2013 og 2,7 prosent i 2014, målt i 2010-priser.