Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-avgift og avgift på HFK og PFK

Regjeringen foreslår å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje og gass og avgiften på klimagassene HFK og PFK med om lag 100 kroner til om lag 330 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Autodiesel som ilegges veibruksavgift holdes utenfor avgiftsøkningen, mens satsene for innenriks luftfart økes med om lag 50 kroner per tonn CO2. For fyringsolje medfører dette en reell avgiftsøkning på 32,5 øre per liter inklusiv merverdiavgift. Forslaget anslås å medføre en provenyøkning på om lag 700 millioner kroner påløpt og 640 millioner kroner bokført når det tas hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden.

I tillegg foreslås det å øke den lave satsen på mineralolje til fiske og fangst i nære farvann til 98 kroner per tonn CO2. Dette anslås å gi et merproveny på om lag 30 millioner kroner påløpt og bokført i 2014. Samtidig økes fiskerfradraget.

Se Fiskerfradraget og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt. 7.9.2 og 7.12.