Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elektrisk kraft – avgift

Regjeringen foreslår å øke avgiften på elektrisk kraft med 1,12 øre per kWh utover prisjustering. Det fører til at avgiftsnivået per enhet energi for elektrisitet vil tilsvare grunnavgiften på mineralolje. Endringen anslås å medføre en provenyøkning på om lag 725 millioner kroner påløpt og 550 millioner kroner bokført i 2014.

Se også pressemelding og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 7.7.