Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets spesialstyrker

I tråd med Stortingets vedtak opprettes det i 2014 en egen driftsenhet for Forsvarets Spesialstyrker, jf. Innst. 490 S (2012–2013) til Prop. 136 S (2012–2013). Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando og Marinejegerkommandoen overføres organisatorisk fra hhv. Hæren og Sjøforsvaret, uten at deres lokalisering endres. Personellet i spesialstyrkene vil fortsatt rekrutteres fra hele Forsvaret og skal opprettholde sin forsvarsgrenvise tilknytning. Ansvaret for nivådannende utdanning og karriereutvikling skal fortsatt ligge til de respektive generalinspektørene for forsvarsgrenene.

Forsvarets spesialstyrker skal ivareta beredskap for nasjonale militære oppgaver og internasjonale oppdrag samt på anmodning og med tilgjengelige ressurser kunne bistå justissektoren i forbindelse med kontraterroroperasjoner. Marinejegerkommandoen er med virkning fra 1. august 2013 satt på nasjonal kontraterrorberedskap.