Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gebyrer

Regjeringen foreslår at gebyrene på tinglysing settes ned til kostnadsriktig nivå. Videre foreslås det å avvikle gebyrfinansieringen av oppgaver under Luftfartstilsynet og Statens Jernbanetilsyn som ikke retter seg mot bestemte brukere, men har mer karakter av forvaltningsoppgaver. Forslagene i årets budsjett innebærer at regjeringen siden 2007 samlet sett vil ha redusert overprisede gebyrer med om lag 1,6 milliarder 2014-kroner.

Se også Tinglysingsgebyr.

Se også Prop. 1 LS (2013–2014) punkt 9.2.