Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommunal avfallshåndtering

Regjeringen foreslår at det innføres skatteplikt for kommuner på inntekter fra avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked. Formålet med forslaget er å forhindre uheldig konkurransevridning mellom kommuner og private som driver med avfallshåndtering i et marked. Forslaget vil også sikre at norske regler er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Etter forurensningslovgivningen har kommuner lovpålagt plikt til å sørge for at husholdningsavfall fra innbyggere i egen kommune blir håndtert. Dersom kommunen håndterer husholdningsavfall fra egne innbyggere omfattes ikke dette av skatteplikten.

Det foreslås at endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Se også Prop. 1 LS (2013-1014) kapittel 11.