Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommuneopplegget 2014

Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,7 milliarder kroner, tilsvarende 2,0 prosent. Av den samlede inntektsveksten er 5,2 milliarder kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1,7 prosent. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Av veksten i frie inntekter i 2014 er 500 millioner kroner begrunnet med fornying og opprusting av fylkesvegene. 180 millioner kroner er begrunnet med en særskilt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Det anslås at den delen av disse utgiftene som må dekkes av frie inntekter, utgjør 2,8 milliarder kroner.

Inntektsveksten legger til rette for fortsatt vekst i kommunale tjenester. Regjeringen foreslår økte bevilgninger til blant annet følgende formål:

  • Reell nedgang i maksimal foreldrebetaling i barnehage.
  • Opptrapping mot to barnehageopptak i året.
  • Etablering av valgfag for 10. trinn i ungdomsskolen.
  • Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd fagbrev.
  • Rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg.
  • Utbygging av det kommunale barnevernet.
  • Tiltak mot barnefattigdom.
  • Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser.
  • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.