Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konkurranseevne

Konkurranseevnen for en næring karakteriserer dens evne til å overleve over tid. For at en næring som konkurrerer i et internasjonalt marked skal være lønnsom, må bedriftene i næringen hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Videre må næringen lykkes i konkurransen om arbeidskraften med andre norske næringer. Lønnsomheten påvirkes av en rekke forhold, herunder kostnadene. Et høyt lønnsnivå vil ikke nødvendigvis bety svak konkurranseevne overfor utlandet hvis lønnsevnen er god som følge av høy produktivitet.

Lønnsveksten i Norge har i mange år vært høyere enn hos våre handelspartnere. Denne utviklingen har brakt lønnskostnadene i norsk industri opp på et nivå som i fjor var nær 70 prosent høyere enn nivået hos våre handelspartnere i EU, og nær 30 prosent høyere enn nivået i Sverige, målt i felles valuta.

En økonomi med vekst og omstilling vil normalt være preget av ulik utvikling i konkurranseevnen for de enkelte næringer. Utviklingen i en enkelt bedrifts eller nærings konkurranseevne kan derfor ikke uten videre brukes til å trekke slutninger om utviklingen i konkurranseevnen til et helt land. En bedring i en nærings konkurranseevne, for eksempel som følge av at myndighetene endrer rammevilkårene for næringen, kan gi en dårligere samlet ressursutnyttelse, og dermed ikke bedre konkurranseevne i norsk økonomi samlet sett.