Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift - uttak av tjenester

Det skal betales uttaksmerverdiavgift når en vare eller tjeneste, som normalt selges til kunder, ”tas ut” av virksomheten til privat bruk. Dette er nødvendig for å oppnå at en næringsdrivende ikke skal få en kommersiell fordel ved at de kan forbruke en profesjonell tjeneste uten påslag av merverdiavgift i motsetning til andre forbrukere.

Merverdiavgiftsplikten for uttak av tjenester er sentral for merverdiavgiftssystemets effektivitet. Foruten å realisere målet om beskatning av det innenlandske forbruket, er plikten til å svare uttaksavgift avgjørende for at merverdiavgiften skal være konkurransenøytral.

Plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak til privat bruk må avgrenses mot private dagligdagse gjøremål. Uttaksmerverdiavgift skal derfor kun beregnes i de tilfellene der det er tale om bruk av en næringsdrivendes spesialkompetanse i et visst omfang.

Finansdepartementet vurderer om det er grunnlag for å endre eller presisere grensene for når det skal beregnes uttaksmerverdiavgift på tjenester. Skattedirektoratet har gitt sine vurderinger av regelverket, samt redegjort for skatteetatens praktisering av regelverket.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 25.5.