Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

Regjeringen foreslår å redusere kravet til minste oppbevaringstid for primærdokumentasjon etter bokføringsloven til 5 år. Samtidig vil det av hensyn til skatte- og avgiftskontroll eller annen pliktig regnskapsrapportering kunne være behov for lengre oppbevaringstid for enkelte særlige typer dokumentasjon. Regjeringen foreslår derfor også at Finansdepartementet gis hjemmel til å fastsette lengre oppbevaringstid for slike særlige typer dokumentasjon i forskrift. Departementet vil vurdere om skatteetaten og politiet har tilstrekkelige hjemler til å pålegge oppbevaring ved påbegynt bokettersyn eller dersom det er åpnet etterforskning i straffesak.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 19.