Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Rentefradrag - skatteplanlegging

Regjeringen foreslår en ny sjablonregel om begrensning av fradrag ved inntektsskatteligningen for rentekostnader som betales fra norsk selskap mv. til en skattyter som er i interessefellesskap (interne renter). Bakgrunnen er at mange internasjonale virksomheter bruker rentefradrag i skatteplanlegging. Rentebetalinger fra Norge til nærstående subjekter i utlandet gir rett til fradrag i Norge, mens internasjonale virksomheter gjerne har mulighet til å kanalisere de motsvarende renteinntektene til land hvor det er lav eller ingen beskatning.

Regelen begrenser rentefradraget til 30 prosent av en resultatstørrelse, basert på skattemessige verdier. Begrensningen gjelder bare for interne renter. Rentekostnader betalt til uavhengig tredjepart (eksterne renter) kan fortrenge fradrag for interne renter, men eksterne renter er ikke selv gjenstand for avskjæring.

Etter forslaget skal det gjelde et terskelbeløp for rentefradragsbegrensningen på 3 millioner kroner. Avskåret rentefradrag kan framføres til fradrag i 10 påfølgende år.

Finansinstitusjoner foreslås unntatt fra rentebegrensningsregelen.

Se også faktaark og Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 4.