Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 45,2 milliarder kroner til samferdselsformål i 2014. Dette er en økning på om lag 6,3 milliarder kroner eller 16,3 prosent fra Saldert budsjett 2013.

  • Regjeringen foreslår bevilgninger på 22,7 milliarder kroner til vegformål. I tillegg er det ventet om lag 9,3 milliarder kroner i bompenger og annen ekstern finansiering til riksvegprosjekter i 2014.
  • Regjeringen foreslår bevilgninger på 18,7 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette omfatter bevilgninger til utbygging og drift av jernbanenettet, statlig kjøp av persontransporttjenester og bevilgning til Statens jernbanetilsyn.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 milliarder kroner til øvrige formål på Samferdselsdepartementets budsjett. Dette omfatter blant annet luftfartsformål og post og telekommunikasjoner. Videre omfattes ”Særskilte transporttiltak”, herunder belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene og kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes (fra selskapet Hurtigruten ASA).

Se hovedpressemelding fra Samferdselsdepartementet