Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sektoravgifter

Statens inntekter fra sektoravgifter anslås til vel 2,1 milliarder kroner i 2014. Regjeringen foreslår å øke årsavgiften for stiftelser med 2,6 millioner kroner. Fiskeriforskningsavgift erstatter fiskekvoter for finansiering av forskning og overvåking i fiskerisektoren. Regjeringen foreslår at statens andel av konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging blir omgjort til sektoravgift når Konsesjonsavgiftsfondet avvikles. Omleggingene til sektoravgift vurderes som tekniske endringer uten betydning for skatte- og avgiftsopplegget.

Se omtale i Prop. 1 LS (2013–1014) kapittel 9.