Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Selvangivelsen - næringsdrivende

Regjeringen foreslår å bevilge midler til utvikling av en forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold.

Dagens selvangivelse for næringsdrivende har en skjemastruktur som er lik for alle næringsdrivende. Rapporteringsplikten innebærer utfylling av en selvangivelse med næringsoppgave og ett eller flere av om lag 40 ulike vedleggsskjema. Det er arbeidskrevende å sette seg inn i hvordan skjemaverket er bygd opp, og det er vanskelig å fylle ut alle skjema korrekt. Det blir derfor gjort mange feil ved utfyllingen.

Det er anslått at om lag 200 000, eller en tredjedel av alle næringsdrivende, kan benytte en ny, forenklet selvangivelse. Det antas at næringsdrivende som kan benytte den forenklede selvangivelsen, kan få vesentlig lavere administrative kostnader. En forenklet selvangivelse vil gi færre feil i utfyllingen, raskere behandling og etter hvert trolig redusert ressursbehov i likningsbehandlingen.

Den forenklede selvangivelsen er et første skritt i arbeidet med en fullstendig fornyelse av selvangivelsen for alle grupper næringsdrivende.

Se pressemelding og Prop. 1 S (2013–2014) for Finansdepartementet.