Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteetaten - forskuddsskriving og skatteberegning

Regjeringen foreslår å bevilge 47,5 millioner kroner til modernisering av Skatteetatens systemer for forskuddsskriving og skatteberegning. Disse systemene er gamle, og det er økende risiko for feil i beregningene. Det er dessuten ressurs- og kostnadskrevende å forvalte systemene, og teknologien er utdatert.

Blant målene for prosjektet er raskere skatteoppgjør, færre feil og riktigere skatteberegning. Moderniseringen vil gjøre systemene mindre sårbare og mer brukervennlige ved at forskuddstrekk blir justert automatisk og mer presist. Færre skattytere vil dermed få restskatt. Moderniseringen vil også gi raskere behandling av skattytere med skatteforhold i flere land og sikre riktigere skatteberegning for disse. Moderniseringen vil i tillegg legge det tekniske grunnlaget for å gi skattyterne et raskere skatteoppgjør.

Den samlede kostnadsrammen til prosjektet er 283,5 mill. kroner for årene 2014–2017.

Se også pressemelding og Prop. 1 S (2013–2014) for Finansdepartementet.