Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteetaten - selvbetjening

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til utvikling av elektroniske selvbetjeningsløsninger for bestilling av likningsverdier til salgsoppgaver mv. og for bestilling av en ny, felles skatteattest for merverdiavgift og skatt.

Skatteattestene må i dag bestilles hos Skatteetaten eller kemneren. Skattyteren får så tilsendt én attest for merverdiavgift og én for skatt, begge på papir. Dette er lite brukervennlig.

De nye selvbetjeningsløsningene vil gjøre det enklere for skattytere og næringsdrivende og er i tråd med regjeringens ambisjoner om digitalt førstevalg. Løsningene vil også redusere næringslivets kostnader.

Se også presssemelding og Prop. 1 S (2013–2014) for Finansdepartementet.