Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig bygge- og eiendomsvirksomhet

Universitetet i Oslo, Domus Media
Regjeringen foreslår å bevilge 52,3 millioner kroner til restaureringen av Domus Media.

Restaureringen av Domus Media og de andre sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo pågår. Aulaen var ferdig til 200-årsjubileet og ble gjenåpnet i juni 2011. Restaureringen er delt opp i to prosjekt; fase 1 og fase 2. Forventet ferdigstillelse er første halvår 2014.

Universitetet i Bergen, rehabilitering av Universitetsmuseet
Rehabiliteringen, fase 1, omfatter sørfløyen med universitetets aula. Forventet ferdigstillelse er andre halvår 2015. Regjeringen foreslår 80 millioner kroner til prosjektet i 2014.

Universitetet i Tromsø, Nytt teknologibygg
Nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø vil samle universitetets realfagmiljø på campus i Breivika. Planlagt byggestart var sent i 2012, og forventet ferdigstillelse er våren 2014. Budsjettforslaget for 2014 utgjør 114 millioner kroner.

Eidsvollsbygningen
Regjeringen foreslår å bevilge 80,2 millioner kroner til restaureringen av Eidsvollsbygningen. Den forventes å stå ferdig 1. halvår 2014.

Universitetet i Ås, Urbygningen
Regjeringen foreslår å bevilge 145 millioner kroner til restaurering og oppgradering av Urbygningen. Rehabiliteringen er forventet ferdigstilt andre halvår 2015.

Universitetet i Ås, Campus og Senter for husdyrforsøk
Regjeringen foreslår å bevilge 344 millioner kroner til samlokalisering av Universitet i Ås og nytt senter for husdyrforsøk. Byggestart er andre halvår 2013.

Høyskolen i Sør-Trøndelag, Nytt teknologibygg
Byggestart 2013. Budsjettforslag for 2014 er på 110 millioner kroner.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Nybygg for samlokalisering
Regjeringen foreslår å bevilge 130 millioner kroner til nybygg for samlokalisering ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Byggestart var i 2013.

Høgskolen i Bergen, samlokalisering
Regjeringen foreslår å bevilge 230 millioner kroner til samlokalisering av Høgskolen i Bergen. På Kronstad bygges det nytt for å samle høgskolen i ett anlegg. Den nye høgskolen skal tas i bruk til semesterstart 2014.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Regjeringen foreslår å bevilge 270 millioner kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Byggestart var i 2013.

Erstatningslokaler for departementene
Regjeringen foreslår å bevilge 621 millioner kroner til erstatningslokaler for departementene.

Slottsplassen - rehabilitering
Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til rehabilitering av Slottsplassen. Oppstart var i 2013, og det skal være ferdig i løpet av første kvartal 2014.

Nytt arkivbygg på Tynset for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv
Nytt arkivbygg på Tynset for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv skal håndtere tilveksten av papirbasert materiale i samsvar med forskrift om offentlig arkiv. Planlagt byggestart er våren 2014, og forventet ferdigstillelse er høsten 2016. Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner i 2014. I forprosjektet er det utredet en kostnadsramme for prosjektet på 808 millioner kroner i prisnivå per 1. juli 2014. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2), slik at forslag om kostnadsramme legges fram for Stortinget og prosjektet startes opp våren 2014.

Rehabilitering av Norges idrettshøgskole
Regjeringen foreslår å bevilge 30millioner kroner til oppstart av rehabilitering av Norges idrettshøgskole i Oslo, med en foreslått kostnadsramme på 837 millioner kroner. Byggeprosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017.

Nytt medisin- og helsefagbygg ved Universitetet i Tromsø
Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til oppstart av bygging av nytt bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet, med en foreslått kostnadsramme på 1,3 milliarder kroner. Byggeprosjektet vil utvide kapasiteten på helsefag i Nord-Norge. Det er planlagt ferdig i 2017

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.