Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsetting

Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall bosatte personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene ble spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon, er også definert som sysselsatte.

Nasjonalregnskapet gir også tall for sysselsatte personer. Antall sysselsatte i nasjonalregnskapet avviker fra antall sysselsatte gitt ved AKU. Blant annet fordi ikke-bosatte personer som er sysselsatt i innenlandsk produksjonsaktivitet er inkludert i nasjonalregnskapet, men ikke i AKU.

Ifølge nasjonalregnskapet var det sysselsatt 2 683 000 personer i 2012, en økning på 58 000 personer, eller 2,2 prosent, fra 2011. Det anslås en oppgang i sysselsettingen på om lag 28 000 personer, eller 1,1 prosent fra 2012 til 2013 og ytterligere 28 000 personer, eller 1,0 prosent, fra 2013 til 2014.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2014, kapittel 2.3.