Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tolloven

Regjeringen foreslår enkelte presiseringer i tolloven. På bakgrunn av implementeringen av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter for skip klargjøres det i tolloven §3-3 og § 3-6 at meldeplikten også kan inntre før ankomst.

Bestemmelsen om fastsettelse av en vares opprinnelse der dette ikke følger av særskilt avtale (ikke-preferensielle opprinnelsesregler) er plassert i tolloven § 8-6. Den foreslås omredigert og delvis overføres til forskrift uten at dette skal ha materiell betydning.

Forslagene har vært på høring ved Toll- og avgiftsdirektoratet.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 21.