Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 883 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på riksvegnettet. I tillegg er det lagt til grunn at 15 millioner kroner i ekstern finansiering vil benyttes til formålet.

Midlene vil i hovedsak bli benyttet til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene på riksvegnettet, som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av gående og syklende. Bygging av midtrekkverk er prioritert. Andre prioriterte tiltak er blant annet utbedring av sideterreng, vegbelysning og utbedring av kurver og kryss.

På Samferdselsdepartementets budsjett foreslås også en bevilgning på 38,2 millioner kroner som tilskudd til trafikksikkerhetsformål. Dette omfatter blant annet forslag om 29,8 millioner kroner til Trygg Trafikk og 1,5 millioner kroner til Syklistenes Landsforening.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg