Anslåtte provenyvirkninger av det vedtatte skatte- og avgiftsopplegget for 2015

Anslåtte provenyvirkninger av vedtatt skatte- og avgiftsopplegg for 2015. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2015. Millioner kroner.

 

2015

 

     Påløpt

     Bokført

Formuesskatt

-2 720

-2 080

Redusere formuesskattesatsen til 0,85 pst. Øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig til 70 pst. av markedsverdi. Øke bunnfradraget til 1,2 mill. kroner

-2 720

-2 080

     

Skatt på inntekt

-2 521

-1 989

Øke øvre grense i minstefradraget til 89 050 kroner

-1 500

-1 200

Øke innslagspunktet i toppskatten trinn 1 til 550 550 kroner

-485

-385

Øke satsen i minstefradraget for pensjonsinntekt til 29 pst

-280

-220

Trappe ned skattefradraget for pensjonsinntekt mot uføretrygd1

30

25

Fjerne skattebegrensningsregelen for mottakere av supplerende stønad

0

0

Innføre overgangsordning for uførepensjonister

-375

-290

Øke den nedre grensen i trygdeavgiften til 49 650 kroner

-150

-120

Øke påslaget i normrenten med 0,40 pst.enheter

15

13

Lønnsjustere personfradraget2

-60

-50

Lønnsjustere særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms2

-3

-3

Øke skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 16 800 til 20 000 kroner

-15

-5

Øke grensen for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner fra 6000 til 8 000 kroner

-8

-6

Øke grensen for frivillige organisasjoners plikt til å betale arbeidsgiveravgift fra 45 000 til 50 000 kroner per ansatt og fra 450 000 til 500 000 kroner per organisasjon

-10

-8

Øke bunnbeløp i reisefradrag fra 15 000 til 16 000 kroner

110

90

Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv

210

170

     

Næringsbeskatning

-90

-70

Forenkle regler for deltakerlignede selskaper

300

0

Øke nedre grense i grunnrenteskatten på kraftverk til 10 MVA

-20

0

Styrke Skattefunn

-120

0

Øke fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften

-30

-25

Innføre skatteplikt for offentlige sykehusapotek

0

0

Øke avskrivningssatsen for lastebil, vogntog og busser

-220

-45

     

Merverdiavgift

175

145

Endre reglene for leasing og utleie av kjøretøy

200

165

Fjerne unntak for forretningsførsel for borettslag

50

40

Øke grensen for avgiftsfri import til 350 kroner

-75

-60

     

Bilavgifter

-1 810

-1 702

Redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst

-100

-90

Innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy

-10

-9

Fjerne årsavgift på campingtilhengere

-70

-70

Redusere omregistreringsavgiften med 35 pst

-660

-660

Ikke prisjustere drivstoffavgiftene

-310

-290

Øke fradraget i vektkomponenten i engangsavgiften fra 15 til 26 pst. for ladbare hybridbiler

-340

-312

Fjerne laveste oppnåelige engangsavgift (hybridbiler og veteranbiler mv.)

-10

-9

Øke fradragene i engangsavgiften for biler med CO2-utslipp under 105 gram/km med

50 kroner per g/km

-50

-45

Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG, fra 1. juli

45

38

Øke omsetningspåbud for biodrivstoff til veitrafikk fra 3,5 til 5,5 pst. per år. Kvart veibruksavgift på bioetanol. Virkning fra 1. juli

-30

-25

Øke omsetningspåbud for biodrivstoff til veitrafikk fra 3,5 til 5,5 pst. per år. Fjerne veibruksavgift på biodiesel. Virkning fra 1. juli

-275

-230

     

Miljø- og energiavgifter

1 808

1 635

Fjerne avgift på deponering av avfall

-35

-30

Øke el-avgiften 1 øre/kwh

640

480

Økt CO2-avgift på 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart.3

180

165

Øke avgiften på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) med 5 pst

20

18

Øke avgift på utslipp av NOx med 1,50 kr/kg

3

2

Plastposeavgift på 1,50 kroner per plastpose. Virkning fra 15. mars

900

900

Papirposeavgift på 1,50 kroner per papirpose. Virkning fra 15. mars

100

100

     

Toll, sektoravgifter og overprisede gebyrer

-68

-68

Fjerne tollsatser som har liten betydning for norsk jordbruk

-15

-15

Redusere Luftfartstilsynets gebyrer

-16

-16

Redusere losavgiftene

-37

-37

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2015

-5 226

-4 129

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2014

84

-3 037

Virkning av vedtak ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2014

-167

-193

Virkning av endret differensiert arbeidsgiveravgift

132

154

Samlet 2015-virkning av vedtak i 2014-budsjettet

49

-3 076

Samlede skatte- og avgiftsendringer

-5 177

-7 205

1) Skattefradraget for pensjonister trappes i 2014 ned mot samlet pensjonsinntekt, inkludert dagens uførepensjon. Fra 2015 vil den nye uføretrygden skattlegges som lønn, og den faller dermed ut av begrepet samlet pensjonsinntekt i referansesystemet for 2015. Regjeringen foreslår at skattefradraget for pensjonsinntekt fortsatt skal trappes ned mot uføreytelser. Dette har ingen merkbare endringer for dagens uførepensjonister ettersom det er en videreføring av reglene for 2014. Men sammenlignet med reglene i referansesystemet gir forslaget en provenyøkning.
2) Lønnsjustering innebærer en overkompensasjon sammenlignet med referansesystemet.
3) I provenyanslaget er det ikke tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester. Kompensasjonene utgjør 10 mill. kroner i 2015.

Kilde: Finansdepartementet.

 

Publisert: 19. desember 2014