Profil på vedtatt skatteopplegg

Figuren under viser skattelettelsen som andel av bruttoinntekt for ulike inntektsdesiler for personskatter. Desil 1 er de 10 pst. av personer 17 år og eldre med lavest inntekt, desil 10 er de 10 pst. med høyest inntekt. Figuren skiller mellom lettelser i inntektsskatten og i formuesskatten.

Inntekts- og formuesskattelettelse med vedtatt skatteopplegg i prosent av bruttoinntekten fordelt på ulike desiler etter bruttoinntekt. Sammenlignet med referansesystemet for 2015. Prosent

Tabell 1 viser beregnet endring i personskatter for alle personer 17 år og eldre med vedtatt skatteopplegg sammenlignet med 2014-regler justert til 2015-nivå (referansesystemet for 2015). Beregningen inkluderer de fleste endringene i inntekts- og formuesskatten. Beregningene omfatter en netto lettelse på om lag 4,8 mrd. kroner påløpt sammenlignet med referansesystemet. Fjerningen av skattebegrensningsregelen for mottakere av supplerende stønad, overgangsordning for uførepensjonister, nedtrapping av skattefradraget for pensjonister mot uføretrygd og økt påslag i normrenten inngår ikke. Heller ikke endringer i selskapsbeskatningen eller avgiftsendringene er medregnet.

Tabell 2 viser gjennomsnittlig endring i skatt for AFP- og alderspensjonister med vedtatt skatteopplegg sammenlignet med 2014-regler justert til 2015-nivå (referansesystemet for 2015).

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2012. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2015. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Tabell 1 Gjennomsnittlig endring i skatt for alle personer 17 år og eldre. Vedtatte skatteendringer sammenlignet med referansesystemet for 2015. Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt

Antall

Gjennomsnittlig skatt
i 2014. (Prosent)

Gjennomsnittlig
endring i skatt

Gjennomsnittlig endring i
pst. av bruttoinntekten

Herav: Gjennomsnittlig
endring i formuesskatt

0 - 150 000 kr

551 100

4,9

-400

-0,6

-100

150 000 - 200 000 kr

256 900

6,8

-400

-0,2

-200

200 000 - 250 000 kr

334 700

11,1

-900

-0,4

-300

250 000 - 300 000 kr

357 100

15,9

-800

-0,3

-300

300 000 - 350 000 kr

369 000

18,7

-700

-0,2

-300

350 000 - 400 000 kr

356 400

20,8

-800

-0,2

-400

400 000 - 450 000 kr

350 900

22,3

-800

-0,2

-400

450 000 - 500 000 kr

321 700

23,3

-800

-0,2

-400

500 000 - 600 000 kr

487 000

24,6

-1 100

-0,2

-400

600 000 - 750 000 kr

370 100

27,3

-1 600

-0,2

-700

750 000 - 1 mill.kr

245 300

30,4

-2 000

-0,2

-1 100

1 mill.kr - 2 mill.kr

171 000

34,7

-3 500

-0,3

-2 600

2 mill. kr og over

28 300

36,9

-22 600

-0,6

-21 700

I alt

4 199 500

24,7

-1 100

-0,3

-600

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2 Gjennomsnittlig endring i skatt for alderspensjonister (personer med rett til særskilt skattefradrag for pensjonister). Vedtatte skatteendringer sammenlignet med referansesystemet for 2015. Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt

Antall

Gjennomsnittlig skatt
i 2014. (Prosent)

Gjennomsnittlig
endring i skatt

Gjennomsnittlig endring
i pst. av bruttoinntekten

Herav: Gjennomsnittlig
endring i formuesskatt

0 - 150 000 kr

37 600

0,6

-200

-0,1

-100

150 000 - 200 000 kr

119 200

1,3

-600

-0,3

-300

200 000 - 250 000 kr

142 600

6,5

-1 400

-0,6

-400

250 000 - 300 000 kr

125 900

12,7

-1 100

-0,4

-600

300 000 - 350 000 kr

113 300

16,5

-900

-0,3

-800

350 000 - 400 000 kr

83 400

19,2

-1 200

-0,3

-1 000

400 000 - 450 000 kr

57 900

21,3

-1 500

-0,3

-1 300

450 000 - 500 000 kr

41 600

23,0

-1 800

-0,4

-1 700

500 000 - 600 000 kr

48 200

24,7

-2 400

-0,4

-2 000

600 000 - 750 000 kr

38 400

27,1

-3 000

-0,5

-2 300

750 000 - 1 mill.kr

27 400

30,0

-3 800

-0,4

-2 900

1 mill.kr - 2 mill.kr

19 200

34,5

-6 900

-0,5

-6 000

2 mill. kr og over

3 400

36,2

-38 600

-1,0

-37 800

I alt

858 000

19,6

-1 600

-0,4

-1 200

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

 

Publisert: 19. desember 2014