Statsbudsjettet på 1-2-3

 

1) Noen viktige tall:

 • Veksten dempet seg til 2 prosent i fjor. Finansdepartementet regner nå med en vekst rundt dette også i år og neste år.
 • Veksten i sysselsettingen holder seg godt oppe, og ledigheten ventes å holde seg rundt 3½ prosent, godt under gjennomsnittet for de siste 25 årene.  
 • Bruken av oljepenger trappes opp med 17 milliarder kroner fra 2014 til 2015 målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på budsjettet. Totalt utgjør dette nær 164 milliarder kroner.Det gir en budsjettimpuls på 1/2 prosentenhet av BNP Fastlands-Norge, den samme som i tilleggsproposisjonen 2014.
 • Regjeringen legger opp til å bruke 164 milliarder oljekroner neste år. Dette er nærmere 32 000 kroner per innbygger.
 • Bruken av oljepenger svarer til 3 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland neste år, opp fra 2,8 prosent i år.
 • Regjeringen foreslår å innføre en reform for å avbyråkratisere- og effektivisere fra og med 2015.Den årlige overføringen settes til 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Kravet vil gi gevinster i hvert år framover, fra og med neste år. Samlet sett trekkes det ut 1,4 milliarder kroner i 2015.
 • Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt skattelettelser som fremmer vekst.
 • Det vil være en en reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2014 til 2015 på 6,2 milliarder kroner, eller 1,5 prosent realvekst. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 4,4 milliarder kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Veksten er i tråd med etablert praksis regnet i forhold til inntektsnivået i 2014 slik det ble anslått i Revidert nasjonal­budsjett 2014. Regnet i forhold til oppdatert anslag på regnskap for 2014 øker de samlede inntektene med 7,1 milliarder kroner og de frie inntektene med 5,3 milliarder kroner.

  

2) Noen viktige skatte og avgiftsendringer:

 • I budsjettet for 2015 foreslår Regjeringen nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen nesten 8,3 milliarder kroner påløpt og 6,9 milliarder kroner bokført. Formuesskatten trappes videre ned, det gjennomføres lettelser i inntektsbeskatningen for brede grupper, og flere avgifter blir redusert.
 • Regjeringen foreslår å redusere satsen i formuesskatten fra 1 prosent til 0,75 prosent. Bunnfradraget økes fra 1 til 1,2 millioner kroner, som tilsvarer 2,4 millioner kroner for ektepar.
 • Verdsettingsrabatten for sekundærboliger utover den først anskaffede og for næringseiendom reduseres fra 40 pst. til 20 pst. av markedsverdi. Alle skattytere vil fortsatt kunne ha én sekundærbolig som verdsettes som i dag. Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres heller ikke.
 • Nesten 100 000 færre personer vil betale formuesskatt med regjeringens forslag. Kun 12 prosent av skattyterne vil betale formuesskatt i 2015.
 • Trygdeavgiften på lønn, trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, og innslagspunktet i toppskatten økes reelt med 7 500 kroner. 37 000 færre må betale toppskatt i 2015.
 • Frikortgrensen økes til 50 000 kroner.
 • Regjeringen gir også lettelser i minstefradrag for lønn, trygd og pensjon på til sammen 1 milliard kroner. Det høyeste nivået på minstefradraget for lønn og trygd økes med om lag 1 000 kroner utover lønnsjustering, og satsen i minstefradraget for pensjon økes fra 27 til 29 pst
 • Til sammen blir bilavgiftene redusert med 1,35 milliarder kroner i 2015.
 • Omregistreringsavgiften reduseres med 35 prosent i gjennomsnitt. Det legges opp til at de høyeste satsene reduseres mest. Endringene gjør at nyere personbiler, motorsykler og typiske næringskjøretøy får de største lettelsene. En forenkler også systemet ved at antall avgiftssatser reduseres fra 37 til 9.
 • Regjeringen foreslår også at vektårsavgiften blir mer enn halvert. Dette gjøres ved å fjerne miljødelen av avgiften og ved å redusere satsene i vektdelen med 20 prosent.
 • Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på motorsykler og snøscootere med 30 prosent.
 • Det fremmes forslag om å fjerne årsavgift på campingvogner.
 • Regjeringen foreslår også at veibruksavgiften på diesel og bensin holdes nominelt uendret.
 • Grensen for avgiftsfrie varesendinger fra utlandet foreslås hevet fra 200 til 500 kroner. Samtidig inkluderes frakt- og forsikringskostnadene i vareverdien.
 • Regjeringen foreslår å fullføre utfasingen av skatteklasse 2 for ektepar i 2015. Forslaget vil også motivere til arbeid, fremme integrering og likestilling og føre til at ektepar og samboende behandles mer likt.
 • Skattereglene for deltakerlignede selskap endres. Regjeringen foreslår forenklinger i reglene om skattested, innskuddsmåling og ektefeller som selskapsdeltakere.
 • Avgift på deponering av avfall fjernes.
 • tollsatser for landbruksvarer under en krone per kg foreslås fjernet.
 • Grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret økes fra 50 000 til 150 000 kroner i avgiftspliktig omsetning.
 • Det innføres en ordning med nøytral moms i staten. Dermed fjernes en viktig konkurranseulempe for private næringsdrivende som leverer tjenester til staten.
 • Regjeringen foreslår at merverdiavgiften for utleie- og leasingbiler endres. Bilen må fra 2015 eies i 4 år, mot 3 år i dag, for å oppnå fullt fritak for merverdiavgift. Samtidig foreslår vi å gi større avskrivning av merverdiavgift det første året enn de tre påfølgende årene.
 • Regjeringen foreslår å styrke Skattefunn med 120 millioner kroner i 2015.

  

3) Prioriterte satsingsområder:


Samferdsel:

 • Regjeringen foreslår å bruke nærmere 55 milliarder kroner til samferdsel, som er 10 prosent mer enn budsjettet for 2014. 8 milliarder kroner går til store vegprosjekter.
 • Regjeringen foreslår 40 milliarder kroner i kapitalinnskudd til infrastrukturfondet. Dermed vil fondet til sammen være på 70 milliarder kroner og gi en samlet avkastning på 1,8 milliarder kroner fra 2016. Dette bidrar til forutsigbar finansiering av samferdselsinfrastruktur.

Helse:

 • Regjeringen foreslår vel 2 milliarder kroner til en aktivitetsvekst på vel 2,15 prosent til sykehusene.
 • Innføringen av reformen med fritt behandlingsvalg starter i 2015. Retten til fritt behandlingsvalg innføres først for rus og psykisk helse, og for enkelte områder av somatikken. Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.
 • Regjeringen foreslår å legge til rette for utbygging av 2 500 flere heldøgns omsorgsplasser og for å opprette vel 1 000 dagaktivitetsplasser for demente.
 • Regjeringen foreslår 300 millioner kroner til rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Personer under 67 år som har et stort og langvarig behov for personlig assistanse får rett til brukerstyrt personlig assistanse.
 • 200 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter er begrunnet i en satsing på rus og psykisk helse.

Kunnskap

 • Regjeringen legger sammen med budsjettet frem en Langtidsplan for forskning og høyere utdanning som skal gjelde i perioden 2015 til 2024. Som en del av planen foreslår Regjeringen 100 millioner kroner til å utvikle flere verdensledende fagmiljøer.
 • Regjeringen foreslår 115 millioner kroner for å øke norsk deltakelse i EUs forskningsprogram.
 • Regjeringen foreslår 1 500 nye studieplasser til videreutdanning. Totalt vil det da være over 5 000 plasser til videreutdanning for lærere i 2015.
 • Regjeringen foreslår å legge til rette for at det kan bygges om lag 1 500 nye studentboliger i 2015.
 • Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å klare seg på lån fra Lånekassen, og øker derfor basisstøtten til studentene med 3,1 prosent

Justis og beredskap

 • Regjeringen legger til rette for 350 nye stillinger for politiutdannede og 50 nye stillinger for påtalejurister i politiet
 • Regjeringen foreslår også å bevilge 150 millioner kroner til politireformen
 • Regjeringen vil etablere 41 nye fengselsplasser i Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø.
 • Regjeringen vil samarbeide med Nederland om midlertidig leie av fengselsplasser.
 • Regjeringen vil øke kapasiteten i PST og livvakttjenesten gjennom økt bemanning, bedre IKT-systemer og større spaningskapasitet.
 • Regjeringen foreslår å øke antallet tvangsreturer med 700 til 7 800 i 2015. Videre foreslår Regjeringen bevilgning til 200 flere assisterte returer. I tillegg vil Regjeringen bygge ut kapasiteten hos politiets utlendingsinternat på Trandum med 90 plasser og et nytt utreisesenter ved Oslo lufthavn.

Kommunesektoren

 • Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,4 milliarder kroner. Det vil legge til rette for flere og bedre tjenester.
 • Deler av veksten i frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner er begrunnet med at Regjeringen vil bidra til økt innsats på prioriterte områder, blant annet mer fleksibelt barnehageopptak og opprusting og fornying av fylkesvegene, i tillegg til rus, psykisk helse og skolehelsetjenesten.
 • I tillegg til hovedsatsingene foreslår Regjeringen en rekke klimatiltak.

Klima

 • Regjeringen overoppfyller Klimaforliket ved å foreslå et nytt innskudd i Klimafondet på 9,25 milliarder kroner. Med dette vokser fondet til 53,5 milliarder kroner. Dette vil bety høyere bevilgninger til klima- og energiteknologi gjennom Enova i kommende år.
 • Klima- og skogsatsingen viktig for å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging internasjonalt. Regjeringen foreslår å øke satsingen med 134 millioner kroner, til totalt 3 milliarder kroner.
 • Regjeringen foreslår et bidrag på 200 millioner kroner til Det grønne klimafondet og en overføring til Norfund på nesten 1,5 milliarder kroner. Slik støtter Regjeringen opp om økt satsing på fornybar energi i utviklingsland.

Andre satsinger

 • Regjeringen foreslår en økning på 110 millioner kroner til etablerertilskudd under Innovasjon Norge og 70 millioner kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena under Norges forskningsråd.
 • Fordelingsnøkkelen for tippemidler endres. Staten skal ikke lenger motta en andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Til idrett vil dette gi økte tildelinger utenfor statsbudsjettet på 332 millioner kroner sammenlignet med 2014. Til kultur vil omleggingen gi økte tildelinger utenfor statsbudsjettet på 122 millioner kroner Det er 25 prosent mer enn i 2014.
 • Regjeringen foreslår at vi også i 2015 skal ta imot 1 000 overføringsflyktninger fra Syria.