Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 LS

(2014 – 2015)

Skatter, avgifter og toll 2015

Tilråding fra Finansdepartementet 26. september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget 2015

2 Skatte- og avgiftssystemet – hovedelementer og utviklingstrekk

Del 2 Nærmere om de enkelte forslagene

3 Direkte skatt for personer

4 Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

5 Næringsbeskatning for øvrig

6 Merverdiavgift (kap. 5521 post 70)

7 Særavgifter

8 Toll

9 Sektoravgifter og overprisede gebyrer

Del 3 Andre lovsaker

10 Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde

11 Skatteplikt for sykehusapotekenes publikumsutsalg

12 Særfradraget for store sykdomsutgifter

13 Ny klagenemndsordning på skatteområdet

14 Oppbevaringstid for regnskapsmateriale i skatte- og avgiftslovgivningen

15 Utvidelse av a-ordningens virkeområde

16 Avvikling av Statens obligasjonsfond

17 Opprettinger og presiseringer av lovtekst

18 Reglene for naturalytelser

19 Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 – departementets praksis i 2013

20 Avskrivningsregler for vindkraftanlegg

21 Omtale av enkelte merverdiavgiftssaker

A – Forslag til lovvedtak

Forslag til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Forslag til lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

Forslag til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Forslag til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Forslag til lov om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Forslag til lov om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond

Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Forslag til lov om endring i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven

Forslag til lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven)

Forslag til overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven

Forslag til lov om endringer i lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015 (Stortingets skattevedtak)

Forslag til stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2015

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2015

Forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2015

Forslag til stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2015

Forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2015 (kap. 5521 post 70)

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2015

Forslag til stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2015 (kap. 5511 post 70 og 71)

Vedlegg og registre

Vedlegg 1 Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner

Vedlegg 2 Skattestatistikk for 2012

Vedlegg 3 Virkning av opphør av stedbunden beskatning for personlige deltakere i deltakerlignet selskap

Vedlegg 4 Toll

Vedlegg 5 Fjerning av ubetydelige tollsatser