Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Prop. 1 S

(2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015

Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 12. september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format