Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Prop. 1 S

(2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015

2.1 Forslag til utgifter og inntekter fordelte på kapittel og postgrupper

Utgifter fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

Administrasjon

800

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

171 936

171 760

174 644

1,7

Sum kategori 11.00 171 936 171 760 174 644 1,7

Integrering og mangfald

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

193 628

191 246

193 093

1,0

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

5 602 235

6 700 673

7 611 902

13,6

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 767 601

1 700 431

1 606 477

-5,5

823

Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og myndigheitene

7 718

6 749

-100,0

Sum kategori 11.05 7 571 182 8 599 099 9 411 472 9,4

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

840

Krisetiltak

112 185

117 312

121 086

3,2

841

Samliv og konfliktløysing

25 025

30 891

31 574

2,2

842

Familievern

375 326

392 498

426 547

8,7

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

4 324

4 807

4 843

0,7

844

Kontantstøtte

1 210 693

1 414 000

1 777 500

25,7

845

Barnetrygd

15 190 248

15 110 000

15 235 000

0,8

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

75 763

53 187

47 533

-10,6

847

Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne

227 881

221 379

223 621

1,0

849

Likestillings- og diskrimineringsombodet

54 140

54 035

54 035

0,0

Sum kategori 11.10 17 275 585 17 398 109 17 921 739 3,0

Tiltak for barn og ungdom

850

Barneombodet

14 430

13 812

13 621

-1,4

852

Adopsjonsstønad

7 466

12 694

10 663

-16,0

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

168 851

183 879

173 866

-5,4

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

2 526 285

1 836 730

2 059 998

12,2

855

Statleg forvalting av barnevernet

5 952 469

5 957 630

6 352 483

6,6

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

185 980

200 139

201 877

0,9

857

Barne- og ungdomstiltak

225 008

273 506

287 881

5,3

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

310 347

280 256

255 591

-8,8

859

EUs ungdomsprogram

9 390

7 798

8 038

3,1

Sum kategori 11.20 9 400 226 8 766 444 9 364 018 6,8

Forbrukarpolitikk

860

Forbrukarrådet

118 897

123 024

143 783

16,9

862

Positiv miljømerking

6 200

6 917

7 145

3,3

865

Forbrukarpolitiske tiltak

12 908

15 374

11 507

-25,2

866

Statens institutt for forbruksforsking

28 799

26 307

27 039

2,8

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet

10 964

9 428

10 403

10,3

868

Forbrukarombodet

25 091

23 037

23 266

1,0

Sum kategori 11.30

202 859

204 087

223 143

9,3

Sum programområde 11

34 621 788

35 139 499

37 095 016

5,6

Stønad ved fødsel og adopsjon

2530

Foreldrepengar

17 107 454

18 583 000

19 010 000

2,3

Sum kategori 28.50

17 107 454

18 583 000

19 010 000

2,3

Sum programområde 28

17 107 454

18 583 000

19 010 000

2,3

Sum utgifter

51 729 242

53 722 499

56 105 016

4,4

Inntekter fordelte på kapittel

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

Administrasjon

3800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

4 960

Sum kategori 11.00

4 960

Integrering og mangfald

3820

Inkluderings- og mangfaldsdirektoratet

9 405

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

117 066

187 516

190 911

1,8

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

137 474

158 719

121 037

-23,7

Sum kategori 11.05

263 945

346 235

311 948

-9,9

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

3842

Familievern

5 482

637

658

3,3

3846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

326

Sum kategori 11.10

5 808

637

658

3,3

Tiltak for barn og ungdom

3850

Barneombodet

416

3853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

2 178

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1 087 394

1 096 570

1 296 798

18,3

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

97 974

108 780

112 370

3,3

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

10 166

433

433

0,0

3859

EUs ungdomsprogram

3 831

2 300

2 300

0,0

Sum kategori 11.20

1 201 959

1 208 083

1 411 901

16,9

Forbrukarpolitikk

3867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

392

3868

Forbrukarombodet

1 263

Sum kategori 11.30

1 655

Sum programområde 11

1 478 327

1 554 955

1 724 507

10,9

Sum inntekter

1 478 327

1 554 955

1 724 507

10,9

Utgifter fordelte på postgrupper

 

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

01-23

Drift

7 131 673

7 336 049

7 729 364

5,4

30-49

Nybygg og anlegg

13 153

60 304

54 755

-9,2

50-59

Overføringer til andre statsregnskaper

233 027

240 464

247 886

3,1

60-69

Overføringer til kommuner

10 089 939

10 244 004

11 289 020

10,2

70-98

Overføringer til private

34 261 450

35 841 678

36 783 991

2,6

Sum under departementet

51 729 242

53 722 499

56 105 016

4,4

2.2 Postar med stikkordet kan overførast

Under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blir stikkordet foreslått knytta til desse postane utanom postgruppe 30–49

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2014

Forslag 2015

821

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

6 986

39 530

821

60

Integreringstilskot

16 922

6 793 969

822

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap

158

28 086

846

79

Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid

10 083

3 352

847

71

Tiltak for auka tilgjenge og universell utforming

3 116

16 229

857

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

16 814

28 175

857

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.

101

10 321

859

01

Driftsutgifter

0

8 038

865

21

Spesielle driftsutgifter

1 295

4 561

865

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk

1 733

5 646

2.3 Merinntektsfullmakter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet føreslår at departementet i 2015 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 820 post 01

kap. 3820 post 01

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 859 post 01

kap. 3859 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01