Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Prop. 1 S

(2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015

I tilknyting til budsjettproposisjonen for 2015 er det sett opp tre standardtabellar med følgjande nøkkeltal for Likestillings- og diskrimineringsombodet, Forbrukarrådet og SIFO:

Tabell 1. Utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter dei prinsippa som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Tabell 2. Inntekter etter inntektskjelde: Dei fleste nettobudsjetterte verksemdene har fleire inntektskjelder, og formålet med tabell 2 er å gi ei oversikt over dei ulike kjeldene.

Tabell 3. Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til: Formålet med tabellen er å vise dei totale overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.

12.1 Likestillings- og diskrimineringsombodet

Tabell 12.1 Utgifter og inntekter etter art

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2011

2012

2013

2014

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

37 686 237

40 902 781

40 995 270

41 548 000

Varer og tenester

18 721 939

14 066 830

11 837 960

18 145 000

Sum driftsutgifter

56 408 176

54 969 611

52 833 230

59 693 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

900 520

134 792

0

0

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

900 520

134 792

0

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekne-skapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

57 308 696

55 104 403

52 833 230

59 693 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

975 513

1 951 620

1 834 167

953 000

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

975 513

1 951 620

1 834 167

953 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

52 713 000

54 347 000

54 140 000

54 035 000

Andre innbetalingar

1 509 596

3 413 969

2 704 742

1 892 000

Sum overføringar til verksemda

54 222 596

57 760 969

56 844 742

55 927 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

55 198 109

59 712 589

58 678 909

56 880 000

Netto endring i kontantbehaldninga

-2 110 587

4 608 186

5 845 679

-2 813 000

Tabell 12.2 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2011

2012

2013

2014

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

52 713 000

54 347 000

54 140 000

54 035 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

52 713 000

54 347 000

54 140 000

54 035 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkes-kommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale -organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter m.m.

Oppdrag frå statlege verksemder

1 415 586

3 294 848

2 507 855

1 892 000

Oppdrag frå kommunale og fylkes-kommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

1 069 523

2 070 741

2 031 054

953 000

Sum oppdragsinntekter m.m.

2 485 109

5 365 589

4 538 909

2 845 000

Sum inntekter

55 198 109

59 712 589

58 678 909

56 880 000

Tabell 12.3 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

2011

2012

2013

Endring

Beløp i NOK

2012–2013

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

6 077 955

10 686 141

16 531 820

5 845 679

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

6 077 955

10 686 141

16 531 820

5 845 679

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 198 314

3 370 063

3 261 359

-108 704

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 666 801

2 864 415

2 869 058

4 643

Gjeld til leverandørar

422 955

770 298

-201 768

-972 066

Gjeld til oppdragsgivarar

-1 186 840

-558 104

246 873

804 976

Anna gjeld med forfall i neste budsjettår

1 736 767

1 441 132

1 806 664

365 532

Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

6 837 997

7 887 804

7 982 185

94 381

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne formål som ikkje er sette i gang

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål

-760 042

2 798 337

8 549 635

5 751 298

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

-760 042

2 798 337

8 549 635

5 751 298

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

6 077 955

10 686 141

16 531 820

5 845 679

12.2 Forbrukarrådet

Tabell 12.4 Utgifter og inntekter etter art

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2011

2012

2013

2014

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

82 900 035

85 834 719

84 894 714

87 677 000

Varer og tenester

40 246 256

29 289 519

36 043 266

41 539 000

Sum driftsutgifter

123 146 291

115 124 237

120 937 980

129 216 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

19 407 493

5 449 856

2 729 217

0

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

19 407 493

5 449 856

2 739 217

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

387 000

387 000

200 000

200 000

Sum overføringar frå verksemda

387 000

387 000

200 000

200 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

5 993

21 938

1 637

0

Sum finansielle aktivitetar

5 993

21 938

1 637

0

Sum utgifter

142 946 778

120 983 032

123 878 835

129 416 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

1 149 472

2 163 771

5 594 453

200 000

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

3 969 634

2 645 174

4 373 462

3 000 000

Andre driftsinntekter

196 944

194 386

137 292

0

Sum driftsinntekter

5 316 051

5 003 331

10 105 206

3 200 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

127 085 834

114 771 000

119 273 274

123 024 000

Andre innbetalingar

4 535 765

4 477 503

2 353 050

2 088 000

Sum overføringar til verksemda

131 621 600

119 248 503

121 626 324

125 112 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (f.eks. innbetaling av rente)

1 593

732

0

0

Sum finansielle aktivitetar

1 593

732

0

0

Sum inntekter

136 939 243

124 252 566

131 731 530

128 312 000

Netto endring i kontantbehaldninga

-6 007 535

3 269 534

7 852 696

-1 104 000

Tabell 12.5 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2011

2012

2013

2014

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

129 976 438

117 671 000

119 273 274

123 024 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

0

0

516 240

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

129 976 438

117 671 000

119 789 514

123 024 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

76 240

116 240

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

1 497 399

1 649 511

1 699 946

2 088 000

Sum bidrag

1 573 639

1 765 751

1 699 946

2 088 000

Oppdragsinntekter m.m.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Refusjonar

3 969 634

2 645 174

4 373 462

3 000 000

Andre inntekter og tidsavgrensingar

1 419 532

2 170 641

5 868 609

200 000

Sum oppdragsinntekter m.m.

5 389 166

4 815 815

10 242 071

3 200 000

Sum inntekter

136 939 243

124 252 566

131 731 530

128 312 000

Tabell 12.6 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

2011

2012

2013

Endring

Beløp i NOK

2012–2013

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

16 544 732

17 452 090

25 304 192

7 852 102

Behaldning på andre bankkonti

-2 362 770

-594

0

594

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

14 181 963

17 451 496

25 304 192

7 852 696

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

6 859 687

7 033 115

7 214 519

181 404

Skattetrekk og offentlege avgifter

5 511 978

5 725 188

5 973 348

248 160

Gjeld til leverandørar

1 555 476

2 799 702

3 509 608

709 906

Gjeld til oppdragsgivarar

1 276 873

775 301

778 423

3 122

Anna gjeld med forfall i neste budsjettår

2 179 989

1 703 449

4 516 444

2 812 995

Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

17 384 003

18 036 756

21 992 342

3 955 587

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større, fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne formål som ikkje er sette i gang

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

-1 536 786

-714 959

-741 169

-26 210

Fri verksemdskapital

-1 555 029

239 925

4 053 020

3 813 096

Sum andre avsetjingar

-3 091 816

-475 034

3 311 851

3 786 885

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

-110 225

-110 225

-1

110 224

Sum langsiktig gjeld

-110 225

-110 225

-1

110 224

Sum netto gjeld og forpliktingar

14 181 963

17 451 496

25 304 192

7 852 696

12.3 Statens institutt for forbruksforsking

Tabell 12.7 Utgifter og inntekter etter art

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2011

2012

2013

2014

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

28 560 960

29 437 046

29 401 533

29 950 000

Varer og tenester

20 925 745

16 204 132

17 099 236

13 290 000

Sum driftsutgifter

49 486 705

45 641 178

46 500 769

43 240 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

2 000

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

2 000

Sum utgifter

49 486 705

45 641 178

46 500 769

43 424 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

1 092 857

969 324

842 670

700 000

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

1 902 857

969 324

842 670

700 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

27 041 000

27 879 000

30 049 000

26 307 000

Andre innbetalingar

25 580 330

18 256 168

15 841 686

13 300 000

Sum overføringar til verksemda

52 624 330

46 135 168

45 890 686

39 607 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

53 714 187

47 104 492

46 268 182

40 307 000

Netto endring i kontantbehaldninga

4 227 482

1 463 314

-232 587

-2 935 000

Tabell 12.8 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

Budsjett

Beløp i NOK

2011

2012

2013

2014

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

27 041 000

27 879 000

30 049 000

26 307 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

16 894 100

11 184 051

12 130 943

10 000 000

Sum løyvingar til statsoppdraget

43 935 100

39 063 051

42 179 943

36 307 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

7 334 569

6 687 699

2 939 396

2 000 000

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

1 351 661

1 353 742

1 148 843

1 000 000

Sum bidrag

8 686 230

8 041 441

4 088 239

3 000 000

Oppdragsinntekter m.m.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

1 092 857

0

0

1 000 000

Sum oppdragsinntekter m.m.

1 092 857

0

0

1 000 000

Sum inntekter

53 714 187

47 104 492

46 268 182

40 307 000

Tabell 12.9 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

2011

2012

2013

Endring

Beløp i NOK

2012–2013

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

17 277 785

18 741 099

18 508 512

-232 587

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

17 277 785

18 741 099

18 508 512

-232 587

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 757 965

2 810 874

2 828 894

18 020

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 155 015

2 436 771

1 976 471

-460 300

Gjeld til leverandørar

123

-4682

0

4 682

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld med forfall i neste budsjettår

1 969 530

4 126 248

5 138 374

1 012 126

Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår

6 882 633

9 369 211

9 943 739

574 528

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større, fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 250 000

1 250 000

0

-1 250 000

Andre avsetjingar til vedtekne formål som ikkje er sette i gang

0

0

0

0

Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

1 250 000

1 250 000

0

-1 250 000

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

9 145 152

8 121 888

8 564 773

442 885

Sum andre avsetjingar

9 145 152

8 121 888

8 564 773

442 885

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

17 277 785

18 741 099

18 508 512

-232 587