Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S

(2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015

Tilråding frå Finansdepartementet 26. september 2014, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Dokumentet i pdf-format