Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Prop. 1 S

(2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015

Utgifter fordelt på programområde

     

mill. kr

Betegnelse

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

Programområde 10 Helse og omsorg

10.00 Helse- og omsorgsdepartementet mv.

633,6

679,8

7,3

10.10 Folkehelse

1 877,2

1 893,0

0,8

10.20 Helseforvaltning

1 868,3

1 932,8

3,5

10.30 Spesialisthelsetjenester

118 885,7

132 046,3

11,1

10.50 Legemidler

307,3

315,8

2,8

10.60 Helse- og omsorgstjenester i kommunene

6 516,7

7 386,2

13,3

10.70 Tannhelse

204,2

231,6

13,4

10.80 Kunnskap og kompetanse

692,4

750,8

8,4

Sum før lånetransaksjoner

130 985,5

145 236,4

10,9

Lånetransaksjoner

2,5

0,0

-100,0

Sum Helse og omsorg

130 988,0

145 236,4

10,9

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester

30.10 Spesialisthelsetjenester mv.

4 686,0

5 176,8

10,5

30.50 Legehjelp, legemidler mv.

21 645,6

23 604,9

9,1

30.90 Andre helsetiltak

220,0

192,2

-12,6

Sum Stønad ved helsetjenester

26 551,6

28 973,9

9,1

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

157 539,6

174 210,2

10,6

Årsverk

Kap.

Virksomhet

2013

2014

700

Helse- og omsorgsdepartementet

204,3

200,3

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

730,1

798,3

715

Statens strålevern

114,5

116,4

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

42,0

43,2

720

Helsedirektoratet

herunder: Helseøkonomiforvaltningen

1222,8

547,0

1290,2

538,2

721

Statens helsetilsyn

106,3

104,7

722

Norsk pasientskadeerstatning

142,9

147,0

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

43,1

49,5

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

159,5

170,6

729

Pasientombudene

67,5

68,1

750

Statens legemiddelverk

236,8

241,8

Nemndssekretariater mv.

82,8

93,9

Merknader: Veksten i antall årsverk ved Folkehelseinstituttet er særlig knyttet til helseregisterområdet, helseanalyser, formidling, barnevaksineprogrammet, influensaovervåking, rettsmedisinske fag og administrasjon. Veksten i antall årsverk i Helsedirektoratet er hovedsakelig knyttet til e-helse og IKT. Nemndssekretariater mv. omfatter sekretariatene for Bioteknologinemnda (nå Bioteknologirådet), Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd og Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars.

Anmodningsvedtak

Anmodningsvedtak er omtalt i del III, kap. 11.

Nr.

Dato

Vedtak

189 (2007–2008)

3. desember 2007

«Stortinget ber Regjeringen endre kvalitetsforskriften slik at lokalpolitisk behandling av kvalitetskravene til omsorgstjenesten sikres.»

556 (2008–2009)

19. juni 2009

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen sak om organisering og vilkår for den fremtidige ordningen med spesialistgodkjenning og utdanning av spesialister i helsevesenet.»

408 (2011–2012)

1. mars 2012

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfaringene fra ordningen med fast kontakt for ofre og pårørende i forbindelse med en krise og vurdere om den skal utvides til å bli en generell ordning for kommunene.»

26 (2013–2014)

26. november 2013

«Stortinget ber regjeringen vurdere rammevilkårene for ideelle organisasjoner som leverer helsetjenester i henhold til avtale med regionale helseforetak, herunder forhold knyttet til pensjon.»

485 (2013–2014)

16. juni 2014

«Stortinget ber regjeringen utrede behovet for flere leger med sosialpediatrisk kompetanse og hvilke tiltak som kan iverksettes for å styrke kapasiteten for medisinske undersøkelser av barn som mistenkes for å ha vært utsatt for seksuelle overgrep.»

503 (2013–2014)

17. juni 2014

«Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget, der Stortinget kan behandle de overordnede prinsipper for utvikling og struktur for sykehus og spesialisthelsetjenesten i planperioden.»

506 (2013–2014)

17. juni 2014

«Stortinget ber regjeringen utrede en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester med fokus på kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten og med en særlig prioritering av barn og unge.»