Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Prop. 1 S

(2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015

Forslag
Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2014–2015) statsbudsjettet for budsjettåret 2015 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3710–3750, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

209 935 000

209 935 000

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

234 731 000

70

Norsk Helsenett SF

120 231 000

354 962 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

29 833 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

3 656 000

33 489 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

65 653 000

70

Tilskudd , kan overføres

15 803 000

81 456 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

679 842 000

Folkehelse

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

01

Driftsutgifter

645 652 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

625 848 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

17 717 000

1 289 217 000

711

Ernæring og mattrygghet

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

20 135 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

2 149 000

74

Skolefrukt , kan overføres

36 729 000

59 013 000

712

Bioteknologirådet

01

Driftsutgifter

8 788 000

8 788 000

713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

01

Driftsutgifter

22 908 000

22 908 000

715

Statens strålevern

01

Driftsutgifter

77 635 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 948 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

4 000 000

112 583 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

01

Driftsutgifter

47 229 000

47 229 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter

79 957 000

63

Rusmiddeltiltak , kan overføres

17 011 000

70

Andre tilskudd , kan overføres

115 354 000

212 322 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 79

75 330 000

60

Kommunetilskudd , kan overføres

22 552 000

70

Smittevern mv. , kan overføres

21 789 000

79

Andre tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

21 308 000

140 979 000

Sum Folkehelse

1 893 039 000

Helseforvaltning

720

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

1 092 501 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 612 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

45 000 000

1 166 113 000

721

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

131 567 000

131 567 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

160 845 000

70

Advokatutgifter

35 180 000

71

Særskilte tilskudd

86 654 000

282 679 000

723

Pasientskadenemnda

01

Driftsutgifter

68 662 000

68 662 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

01

Driftsutgifter

37 373 000

37 373 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

172 158 000

172 158 000

726

Statens helsepersonellnemnd mv.

01

Driftsutgifter

13 225 000

13 225 000

729

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

61 001 000

61 001 000

Sum Helseforvaltning

1 932 778 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

19 120 000

70

Særskilte tilskudd , kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

676 980 000

71

Kvalitetsbasert finansiering , kan overføres

509 845 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF , kan overføres

50 933 711 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF , kan overføres

17 980 005 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF , kan overføres

13 592 624 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF , kan overføres

12 193 621 000

76

Innsatsstyrt finansiering , overslagsbevilgning

29 713 995 000

77

Poliklinisk virksomhet mv. , overslagsbevilgning

3 634 254 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester , kan overføres

1 115 410 000

79

Raskere tilbake , kan overføres

567 694 000

82

Investeringslån , kan overføres

697 914 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008 , overslagsbevilgning

97 000 000

131 732 173 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

12 408 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

119 677 000

72

Kjøp av opptrening mv. , kan overføres

6 097 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

15 795 000

153 977 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter

49 639 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 151 000

70

Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 491 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

76 849 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

17 041 000

160 171 000

Sum Spesialisthelsetjenester

132 046 321 000

Legemidler

750

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

240 266 000

240 266 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

10 570 000

70

Tilskudd

64 984 000

75 554 000

Sum Legemidler

315 820 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

202 967 000

60

Kommunale kompetansetiltak , kan overføres

113 460 000

61

Vertskommuner

949 150 000

62

Dagaktivitetstilbud , kan overføres

220 608 000

63

Investeringstilskudd , kan overføres

1 655 641 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

984 700 000

67

Utviklingstiltak

71 277 000

68

Kompetanse og innovasjon

259 954 000

71

Frivillig arbeid mv.

10 164 000

72

Landsbystiftelsen

72 465 000

73

Særlige omsorgsbehov

22 206 000

75

Andre kompetansetiltak

10 729 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

14 583 000

4 587 904 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

40 314 000

50

Samisk helse

5 393 000

60

Forebyggende helsetjenester

51 101 000

61

Fengselshelsetjeneste

142 517 000

62

Øyeblikkelig hjelp , kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76

586 319 000

63

Allmennlegetjenester

133 411 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

48 262 000

71

Frivillig arbeid mv.

6 583 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort , kan overføres

27 177 000

74

Stiftelsen Amathea

16 758 000

1 057 835 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 72

119 120 000

60

Kommunale tjenester , kan overføres

309 308 000

61

Kompetansetiltak , kan overføres

52 532 000

62

Rusarbeid , kan overføres

348 874 000

71

Brukere og pårørende , kan overføres

123 341 000

72

Frivillig arbeid mv. , kan overføres, kan nyttes under post 21

187 723 000

73

Utviklingstiltak mv.

135 499 000

74

Kompetansesentre

298 151 000

75

Vold og traumatisk stress

146 861 000

1 721 409 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

18 281 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

758 000

19 039 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

7 386 187 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

23 822 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

207 776 000

231 598 000

Sum Tannhelse

231 598 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

337 505 000

337 505 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

85 620 000

79

Tilskudd , kan nyttes under post 21

43 160 000

128 780 000

782

Helseregistre

21

Spesielle driftsutgifter

47 001 000

70

Tilskudd

37 193 000

84 194 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

28 721 000

61

Turnustjeneste

137 669 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

33 911 000

200 301 000

Sum Kunnskap og kompetanse

750 780 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 833 000 000

71

Psykologhjelp

259 000 000

72

Tannbehandling

2 224 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

860 751 000

5 176 751 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

5 176 751 000

Legehjelp, legemidler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

9 949 000 000

71

Legeerklæringer

7 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 859 400 000

11 815 400 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

3 965 590 000

71

Egenandelstak 2

168 000 000

4 133 590 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter , kan nyttes under post 71

336 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 526 800 000

71

Fysioterapi , kan nyttes under post 62

1 955 000 000

72

Jordmorhjelp

52 110 000

73

Kiropraktorbehandling

148 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

111 000 000

7 128 910 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

17 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

320 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

190 000 000

527 000 000

Sum Legehjelp, legemidler mv.

23 604 900 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

192 200 000

192 200 000

Sum Andre helsetiltak

192 200 000

Sum departementets utgifter

174 210 216 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

02

Diverse inntekter

224 283 000

03

Vaksinesalg

98 803 000

323 086 000

3713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

02

Diverse inntekter

220 000

220 000

3715

Statens strålevern

02

Diverse inntekter

29 068 000

04

Gebyrinntekter

4 611 000

05

Oppdragsinntekter

1 501 000

35 180 000

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

02

Diverse inntekter

1 899 000

1 899 000

3718

Rusmiddelforebygging

04

Gebyrinntekter

1 257 000

1 257 000

3720

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

17 812 000

03

Helsetjenester i annet EØS-land

45 000 000

04

Gebyrinntekter

3 331 000

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

65 000 000

131 143 000

3721

Statens helsetilsyn

02

Salgs- og leieinntekter

380 000

04

Diverse inntekter

2 300 000

2 680 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

1 363 000

50

Premie fra private

18 308 000

19 671 000

3723

Pasientskadenemnda

50

Premie fra private

2 487 000

2 487 000

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

04

Gebyrinntekter

29 829 000

29 829 000

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

02

Diverse inntekter

22 645 000

22 645 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

383 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

257 000 000

86

Driftskreditter

2 400 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

670 000 000

3 710 000 000

3750

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

14 639 000

04

Registreringsgebyr

105 694 000

06

Refusjonsgebyr

2 908 000

123 241 000

Sum Diverse inntekter

4 403 338 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

73 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

75 322 000

153 222 000

Sum Skatter og avgifter

153 222 000

Renter og utbytte

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

30 000 000

86

Utbytte

2 000

30 002 000

Sum Renter og utbytte

30 002 000

Sum departementets inntekter

4 586 562 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 710 post 01

kap. 3710 post 02

kap. 710 post 21

kap. 3710 postene 02 og 03

kap. 713 post 01

kap. 3713 post 02

kap. 715 postene 01 og 21

kap. 3715 postene 02, 04 og 05

kap. 716 post 01

kap. 3716 post 02

kap. 718 post 21

kap. 3718 post 04

kap. 720 postene 01 og 21

kap. 3720 postene 02 og 04

kap. 720 post 70

kap. 3720 post 03

kap. 721 post 01

kap. 3721 postene 02 og 04

kap. 722 post 01

kap. 3722 postene 02 og 50

kap. 723 post 01

kap. 3723 post 50

kap. 724 post 01

kap. 3724 post 04

kap. 725 post 01

kap. 3725 post 02

kap. 750 post 01

kap. 3750 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

7 785,2 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.