Klima- og miljødepartementet (KLD)

4.1 Merknader til budsjettframlegget

Regjeringa foreslår ei samla løyving til Klima- og miljødepartementet på 8029,332 mill. kroner på utgiftssida og 614,697 mill. kroner på inntektssida.

4.2 Utgifter

Utgifter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

1400

Klima- og miljødepartementet

609 721

494 694

435 437

-12,0

1406

Miljøvennleg skipsfart

3 943

4 132

5 111

23,7

1408

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

13 308

12 599

14 200

12,7

1409

MAREANO

12 671

27 500

27 362

-0,5

1410

Miljøforsking og miljøovervaking

623 559

637 727

635 601

-0,3

Sum kategori 12.10

1 263 202

1 176 652

1 117 711

-5,0

Utgifter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

1420

Miljødirektoratet

2 521 516

2 807 167

2 557 908

-8,9

1425

Vilt- og fisketiltak

81 400

84 700

77 475

-8,5

Sum kategori 12.20

2 602 916

2 891 867

2 635 383

-8,9

Utgifter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

1429

Riksantikvaren

535 594

550 519

554 166

0,7

1432

Norsk kulturminnefond

63 590

65 487

3,0

Sum kategori 12.30

535 594

614 109

619 653

0,9

Utgifter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

1471

Norsk Polarinstitutt

260 088

275 943

280 528

1,7

1472

Svalbard miljøvernfond

16 817

12 320

14 650

18,9

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking

37 362

52 298

52 177

-0,2

Sum kategori 12.60

314 267

340 561

347 355

2,0

Utgifter under programkategori 12.70 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

1481

Klimakvoter

313 300

316 546

1,0

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

2 865 900

2 992 684

4,4

Sum kategori 12.70

3 179 200

3 309 230

4,1

4.3 Inntekter

Inntekter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

4400

Klima- og miljødepartementet

5 724

1 959

2 024

3,3

Sum kategori 12.10

5 724

1 959

2 024

3,3

Inntekter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

4420

Miljødirektoratet

120 546

102 104

86 253

-15,5

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

94 417

93 200

90 666

-2,7

Sum kategori 12.20

214 963

195 304

176 919

-9,4

Inntekter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

4429

Riksantikvaren

4 855

5 159

5 328

3,3

4432

Norsk kulturminnefond

1 400000

Sum kategori 12.30

1 404 855

5 159

5 328

3,3

Inntekter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

4471

Norsk Polarinstitutt

70 687

77 723

80 276

3,3

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

16 817

12 320

14 650

18,9

Sum kategori 12.60

87 504

90 043

94 926

5,4

Inntekter under programkategori 12.70 fordelte på kapittel

 

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

4481

Salg av Klimakvotar

335 500

Sum kategori 12.70

335 500

Utgifter fordelte på postgrupper

 

(i 1000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

01 – 01

Driftsutgifter

1 619 030

1 374 911

1 262 507

-8,2

11 – 25

Varer og tenester

1 296 054

1 081 009

1 122 278

3,8

30 – 49

Nybygg, anlegg m.v.

457 386

618 950

223 178

-63,9

50 – 59

Overføringar til andre statsrekneskaper

434 288

501 315

513 042

2,3

60 – 69

Overføringar til kommunar

116 791

64 345

59 620

-7,3

70 – 89

Overføringar til private

1 525 258

4 561 859

4 848 707

6,3

Sum under departementet

5 448 807

8 202 389

8 029 332

-2,1

Inntekter fordelte på postgrupper

 

(i 1000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2013

Saldert budsjett 2014

Forslag 2015

Pst. endr. 14/15

01 – 29

Sal av varer og tenester m.v.

932 713

186 945

509 381

172,5

50 – 91

Skattar, avgifter og andre overføringar

1 511 234

105 520

105 316

-0,2

Sum under departementet

2 443 947

292 465

614 697

110,2

Oversikt over bruk av stikkordet «kan overførast»

**Under Klima- og miljødepartementet blir stikkordet foreslått knytta til desse postane utanom postgruppe 30 – 49

 

(i 1000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2014

Forslag 2015

Grunngjeving for stikkordet

1400

65

Områdesatsing i byar

10000

1400

74

Tilskot til AMAP

4000

1400

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

30 507

1409

21

Spesielle driftsutgifter

27 362

1420

69

Oppryddingstiltak

41 120

1420

70

Tilskott til vassmiljøtiltak

22 600

1420

73

Tilskot til rovvilttiltak

68 077

1420

78

Friluftsformål

137 275

1420

79

Oppryddingstiltak

1 306

1420

81

Verdensarvområde, kulturlandskap og verdiskaping naturarv

25 521

1420

82

Tilskot til truga arter og naturtypar

33 439

1420

85

Naturinformasjonssentre

47 720

1425

70

Tilskot til fiskeformål

11000

1425

71

Tilskot til viltformål

27 600

1429

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne

29 605

1429

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

114 375

1429

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

50 432

1429

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring

44 997

1429

74

Tilskot til fartøyvern

56 329

1429

75

Tilskot til fartøyvernsenter

6 726

1429

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde

7 964

1429

79

Tilskot til verdsarven

38 227

1471

21

Spesielle driftsutgifter

66 160

1474

50

Tilskot til statlege mottakarar

24 177

1474

70

Tilskot til private mottakarar

28000

1481

01

Driftsutgifter

8 746

1481

22

Kvotekjøp, generell ordning

306 300

1481

23

Kvotekjøp, statstilsette sine flyreiser

1 500

1482

73

Klima- og skogsatsinga

2 909 998