Utenriksdepartementet (UD)

Prop. 1 S

(2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015

Tilråding fra Utenriksdepartementet 12. september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Innledende del

1 Innledning

2 Kvalitetssikring og kontroll av tilskuddsmidlene

3 Forenklingsarbeid, modernisering og bedre gjennomføringskraft

4 Diverse budsjettekniske endringer

5 Tabelloversikter over budsjettforslaget

6 Generelle merknader til budsjettforslaget

7 Overføring til neste budsjettermin – bruk av stikkordet «kan overføres»

8 Årsoversikt for Utenriksdepartementet

9 Programområde 02 Utenriksforvaltning

10 Programområde 03 Internasjonal bistand

Del 2 Nærmere om budsjettforslaget

11 Budsjettforslaget

Programområde 03 Internasjonal bistand

Del 3 Spesielle tema

12 Nordområdepolitikken – Langsiktig satsing på kunnskap, næring, infrastruktur, beredskap og samarbeid i nord

13 Rapport om samstemt politikk for utvikling

14 Tusenårsmålene og status for måloppnåelse 2014

15 Sektorovergripende miljø- og klimapolitikk

16 Likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken

17 Likestilling og ikke-diskriminering internt i utenrikstjenesten

18 Omtale av lederes ansettelsesvilkår i statlige foretak under Utenriksdepartementet

Forslag til vedtak

Vedlegg og registre

Vedlegg 1 Samarbeidsland for 2015

Vedlegg 2 Bilateral bistand i 2013

Vedlegg 3 Bistand gjennom norske frivillige organisasjoner og stiftelser

Vedlegg 4 Bistand gjennom ikke-norske frivillige organisasjoner og stiftelser

Vedlegg 5 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

Vedlegg 6 Største mottakerland av bilateral bistand fordelt på sektorer, 20131 (NOK 1000)

Vedlegg 7 Bistand som andel av BNI i OECD/DAC-land 2013