Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til å styrke kriminalomsorgen ved å etablere en ungdomsenhet på Østlandet, i Eidsvoll kommune, med inntil fire plasser.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i 2015 til å sikre videre oppfølging av innsatte med særlige behov knyttet til psykisk helse ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt. Det foreslås også å bevilge 8,8 millioner kroner til Ila fengsel- og forvaringsanstalt for anskaffelse av inventar og utstyr til sikkerhets- og ombyggingstiltak.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 19 millioner kroner til drift av et nytt utreisesenter på Oslo Lufthavn (OSL). De fleste som blir uttransportert fra Norge reiser fra Gardermoen, og de siste års økning i antall tvangsreturer har gjort at politiets fasiliteter på OSL ikke lenger er egnet til transittering ved utreise. Det er behov for økt kapasitet og bemanning. Bevilgningen vil også legge til rette for å realisere økningen i måltallet for uttransporteringer i 2015, fra 6 700 i saldert budsjett 2014 til 7 800 i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 49 millioner kroner i 2015 til å sette i gang utbygging av Politiets utlendingsinternat på Trandum med til sammen 90 plasser, med planlagt ferdigstillelse 1. juli 2016. Dette vil bidra til regjeringens ambisjon om en videre økning i returer i årene fremover.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til utdanningsstøtte med 1,1 millioner kroner slik at en klasse ved Rud videregående skole og en klasse ved Sørumsand videregående skole kan ta Vg2 i Storbritannia. Det skjer gjennom et samarbeid med henholdsvis York College og Lincoln College.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med 2,3 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Regjeringen foreslår også bevilgningen økt med 3,7 millioner kroner som et resultat av regjeringens satsing på verdensledende fagmiljøer.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med 1,8 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å bevilge 4,5 millioner kroner til fire nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre forslås bevilgningen til HiOA økt med 2,2 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 50 millioner kroner til investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Akershus i 2015. Prosjektet for å etablere fasiliteter for flyttingen av 717-skvadronen til Gardermoen flystasjon videreføres i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner til energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som kan effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Akershus. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Viken filmsenter  med 0,4 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 8,3 millioner kroner i 2015. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
 • E6
  1 234 millioner kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 336 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Den om lag 22 kilometer lange strekningen Minnesund – Skaberud går gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange i Hedmark kommune. Strekningen inngår i ”Fellesprosjektet E6-Dovrebanen”, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Anleggsarbeidene startet i mai 2012. Opprinnelig var det planlagt at hele prosjektet ville bli åpnet for trafikk høsten 2014. En konkurs hos hovedentreprenøren har medført at om lag 19 kilometer av ny E16 vil bli åpnet for trafikk i desember 2014, mens de resterende 3 kilometer i sør ventes åpnet for trafikk i juni 2015. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  Det legges opp til å starte utbyggingen av et nytt kryss for avkjøringen fra E6 mot Oslo Lufthavn Gardermoen. Arbeidet skjer med bruk av forskutterte midler fra Oslo Lufthavn Gardermoen AS. Anleggsarbeidet tar til i mai 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

  Innenfor forslaget til bevilgning til fornying av riksveger er det satt av midler til utbedring av E6 Nordbytunnelen i kommunene Ås og Frogn.

  Innenfor Oslopakke 3 er det satt av bompenger til å bygge gang- og sykkelveg langs E6 på strekningen Kjellerholen – Hekseberg i Skedsmo kommune.
 • E16
  I alt 510 millioner kroner i statlige midler og bompenger er foreslått til prosjektet E16 Sandvika – Wøyen. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert som en del av Oslopakke 3. Prosjektet er en videreføring av den om lag 5 kilometer lange strekningen Wøyen – Bjørum som ble åpnet som firefelts veg i 2009. Det er lagt opp til anleggsstart i januar 2015.

  Den 3,5 kilometer lange strekningen Sandvika – Wøyen er planlagt som firefelts veg i tunnel (Bjørnegårdtunnelen) under Sandvika fra Kjørbro til Bærumsveien og videre som firefelts veg på bakkeplan fra Bærumsveien til Vøyenenga. I tillegg omfatter en betydelig ombygging av lokalvegsystemet i Hamangområdet i Sandvika. Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og reduserer lokale miljøproblemer. Bjørnegårdtunnelen er forberedt for å kunne kobles til en eventuell framtidig E18 i tunnel under Sandvika. Det legges opp til anleggsstart i januar 2015. Prosjektet har en kostnadsramme på nærmere 4,2 milliarder kroner, og ventes åpnet for trafikk i 2019. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 267 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet E16 Skaret – Hønefoss.

  Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger er det satt av midler til planlegging prosjektet E16 Nybakk – Slomarka, i Akershus og Hedmark.
 • E18
  Til E18 Knapstad – Retvet er det foreslått 409 millioner kroner. Av dette forutsettes 230 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts veg over en lengde på 6,2 kilometer i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus. Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i en bro på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel. Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.

  I budsjettforslaget for 2015 er det satt av midler til planlegging av prosjektet E18 Retvet – Vinterbro i kommunene Ski og Ås.

  Det er satt av midler til planlegging og grunnerverv, blant annet midler til grunnerverv på strekningen E18 Lysaker- Ramstadsletta i Bærum kommune.
 • Riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund
  181 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. Av dette beløpet forutsettes 160 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Utbyggingen omfatter en 5,1 kilometer lang strekning mellom Lillestrøm og Fetsund i kommunene Skedsmo og Fet. Om lag 4,3 kilometer av strekningen utvides til firefelts veg. Om lag 4,9 kilometer av strekningen får midtrekkverk. Prosjektet omfatter også bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekningen, to planskilte kryss og en rekke støyskjermingstiltak. I tillegg skal 200 meter av tilstøtende riksveg 159 utvides til firefelts veg. Anleggsarbeidene startet i mai 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2015.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Akershus i 2015 blir etter dette 234,7 millioner kroner, mot 139 millioner kroner i 2014.
 • Prosjekt Stor-Oslo – fornyelse av infrastrukturen
  143 millioner kroner er foreslått for å videreføre og avslutte ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornyelse av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.
 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)
  3 087 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2014. Beløpet går til kjøp av grunn, avslutning av de forberedende anleggsarbeidene og oppstart av hovedarbeidene for innføring til Oslo, tunnel og Ski stasjon fra første kvartal 2015. Kostnadsrammen for prosjektet (unntatt ”hensetting/togparkering Ski”) er på nær 27 milliarder 2015-kroner.

  Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, med innføring av Follobanen til Oslo S. Strekningen består av innføring til Oslo S, en 19,5 kilometer lang tunnel og en dagstrekning på 1,6 kilometer mellom tunnelen og Ski stasjon. Tunnelen bygges med to separate løp. Av hensyn til godstrafikken, både i bygge- og driftsfasen, planlegges en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. I tillegg inngår en omlegging av Østfoldbanens trasé mellom Bekkelaget og Oslo S.

  Hovedkontraktene skal inngås i første og andre kvartal i 2015. Framdriftsplanen planen legger opp til at banen kan tas i bruk fra desember 2021. I tillegg er det foreslått å bevilge 48 millioner kroner til å sluttføre bygging av nye hensettingsspor på Ski stasjon i forbindelse med at det skal innføres et nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet fra desember 2014.
 • Dovrebanen
  960 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Strekningen omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor og 21 kilometer firefelts E6. Forberedende arbeider tok til i 2011. Anleggsarbeidene pågår for fullt på hele strekningen. Den nye strekningen skal tas i bruk i 2015.

  Samlet kostnadsramme for Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen er satt til 10,1 milliarder 2011-kroner, fordelt med 5,2 milliarder kroner på E6 og 4,9 milliarder kroner. Omregnet til 2015-kroner er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen på nær 5,3 milliarder kroner.
 • Ny grunnrute i Østlandsområdet: Særlige investeringstiltak
  I forbindelse med innføringen av en ny grunnrutemodell for togtrafikken i Østlandsområdet fra desember 2014 blir det gjennomført en rekke tiltak i infrastrukturen for jernbanen. I 2015 er det satt av i alt 597 millioner kroner til disse tiltakene. Følgende tiltak ligger i Akershus:
  • - 29 millioner kroner for å sluttføre prosjektet Eidsvoll vende- og hensettingsspor (Hovedbanen og Dovrebanen)
  • - 3 millioner kroner til å sluttføre prosjektet Lillestrøm hensettingsspor (Hovedbanen og Kongsvingerbanen)
  • - 123 millioner kroner til å sluttføre prosjektet Høvik vendespor og hensetting
  • - 42 millioner kroner til å sluttføre ombygging av sikringsanlegg på Gardermobanen
  • - 28 millioner kroner til å sluttføre bygging av undergang ved Stabekk stasjon
  • - 8 millioner kroner til å sluttføre prosjektet Oslo S – Lysaker – tiltak for økt kapasitet
  • - 48 millioner kroner til å sluttføre prosjektet Ski hensettingsspor.
 • Kongsvingerbanen
  På Kongsvingerbanen skal det gjennomføres forlengning av plattformene på Sørumsand, Årnes, Fetsund og Nerdrum stasjoner. Tiltakene er nødvendig for at stasjonene skal kunne motta doble togsett ved kommende ruteendring.
 • Spikkestadbanen
  24 millioner kroner er foreslått til tiltak ved Heggedal stasjon, hvor kryssingssporet og plattformen skal forlenges for å øke kapasiteten. Nytt parkerings- og parkanlegg inngår også i tiltakene. Som et avbøtende tiltak i forbindelse med nedlegging av holdeplassene Hallenskog og Åsaker er det planlagt å bygge gang- og sykkelveg på strekningene Hallenskog – Heggedal og Åsaker – Spikkestad. I tillegg vil tre planoverganger bli vurdert nedlagt. Jernbaneverket vil i denne sammenheng bidra med 15 millioner kroner til kommunene Røyken og Asker.
 • InterCity-utbygging
  Innenfor foreslått bevilgning til ”InterCity-planlegging” er det satt av 25 millioner kroner til planlegging av Ringeriksbanen. Den planlagte banestrekningen mellom Sandvika og Hønefoss er 41 kilometer lang og blir en del av InterCitystrekningene. Jernbaneverket utarbeider grunnlag for konseptvalg. Regjeringen vil så ta stilling til den videre planprosessen. Konspetvalget for Ringeriksbanen samordnes med ny E16 i samarbeid med Statens vegvesen. Videre planlegging inngår i InterCity-prosjektet.
 • Oslopakke 3
  Oslopakke 3 har som overordnet mål å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus, med god framkommelighet for alle trafikantgrupper og med prioritering av kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltrafikk. Pakken har også som mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En stor del av tiltakene i Oslopakke 3 finansieres med bompenger. I tillegg finansieres pakken med statlige midler til riksvegnettet og kommunale og fylkeskommunale midler til lokale veg- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus. I perioden 2015-2018 er det lagt opp til en bompengeandel på om lag 66 prosent av disponibel ramme (ikke medregnet jernbane). Hvis jernbaneinvesteringene inkluderes, blir bompengeandelen 27 prosent.

  Regjeringen går inn for at Oslopakke 3 får ta opp et lån på 800 millioner kroner i 2015 – for å sikre rasjonell framdrift for blant annet: E18 Bjørvikaprosjektet, E18 Sydhavna, videre utbygging av Lørenbanen, oppstart av E16 Sandvika – Wøyen og en videreføring av satsingen på drift av kollektivtransport og en rekke andre tiltak.

  I tillegg foreslås det 25 millioner kroner som statlig tilskudd til planlegging av Fornebubanen. Det er en forutsetning for et slikt statlig tilskudd at det blir inngått en helhetlig bymiljøavtale for Oslo og Akershus.
 • Regjeringen foreslår å bevilge i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Oslo og Akershus har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 1020 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det i budsjettforslaget lagt til grunn en tildeling av 280 millioner kroner til Oslo og Akershus.

  Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre bedre framkommelighet totalt sett. Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale.

  Samferdselsdepartementet tar sikte på å starte forhandlinger med Oslo og Akershus om bymiljøavtale høsten 2014. Hvis det blir enighet, kan en bymiljøavtale gjelde fra 2015.

  25 millioner kroner foreslås til planlegging av Fornebubanen. I tillegg vil det kunne forhandles om midler til programområdetiltak på riksveg. En forutsetning for at midlene skal bli utbetalt er at det inngås en bymiljøavtale med Oslo og Akershus som gjelder fra 2015.

  Oslo og Akershus har avtale om belønningsmidler for perioden 2013-2016. Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Hvis det inngås en bymiljøavtale, kan belønningsordningen innlemmes i bymiljøavtalene. Det forutsettes imidlertid at avtalte belønningsmidler for 2015 og 2016 vil bli utbetalt uavhengig om det inngås en bymiljøavtale eller ikke.
 • Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den forslåtte bevilgningen er det satt av midler til å starte farledstiltak for ”Innseiling Oslo”, i kommunene Oslo, Bærum og Nesodden.
 • Regjeringen foreslår å tildele Akershus fylkeskommune om lag 15,4 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Akershus deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

 

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

 

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Akershus

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015

Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,5 prosent.

 

I Akershus har 18 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eidsvoll kommune med 7,1 prosent, mens Hurdal kommune har lavest vekst med 4,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 7 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Akershus hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 4,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

 

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 53 772 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

 

Akershus fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015

Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, som er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Akershus fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 5,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 645 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

4

5

6

0211 Vestby

7,5

66 536

98

762 355

48 572

6,8

0213 Ski

4,3

67 234

99

1 433 432

73 250

5,4

0214 Ås

3,0

53 868

98

843 919

51 063

6,4

0215 Frogn

5,6

46 269

102

756 276

39 162

5,5

0216 Nesodden

2,6

47 246

99

860 642

44 217

5,4

0217 Oppegård

4,5

56 254

103

1 320 539

66 820

5,3

0219 Bærum

5,9

50 739

109

6 546 905

329 006

5,3

0220 Asker

4,7

56 742

108

3 128 747

162 376

5,5

0221 Aurskog-Høland

3,7

34 363

96

731 384

37 198

5,4

0226 Sørum

-1,7

61 656

98

833 657

54 127

6,9

0227 Fet

1,1

66 708

99

519 053

32 232

6,6

0228 Rælingen

2,9

57 959

98

779 929

49 437

6,8

0229 Enebakk

1,4

44 020

96

504 681

19 717

4,1

0230 Lørenskog

1,3

82 075

100

1 609 894

76 820

5,0

0231 Skedsmo

3,4

39 786

98

2 408 965

104 817

4,5

0233 Nittedal

2,3

27 156

99

1 082 360

60 588

5,9

0234 Gjerdrum

-3,0

55 564

100

310 655

12 811

4,3

0235 Ullensaker

5,4

74 303

98

1 563 174

93 076

6,3

0236 Nes

3,2

32 622

96

939 254

45 637

5,1

0237 Eidsvoll

0,1

41 966

96

1 094 244

72 512

7,1

0238 Nannestad

6,1

63 439

95

554 285

28 210

5,4

0239 Hurdal

14,2

71 159

101

145 548

5 611

4,0

Fordelesgjennomåret

 

 

 

5 000

 

 

Akershus

4,0

53 772

102

28734898

1 504 259

5,5

Akershus fylkeskommune

6,1

3 645

91

5 519 119

236 073

4,5

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

 

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst