Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Aust-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA) med 1,2 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Regjeringen foreslår også å bevilge 4,5 millioner kroner til UiA som skal gå til fire nye rekrutteringsstillinger innen helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Det foreslås videre å øke bevilgningen med 3,1 millioner kroner til UiA til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal redusere energibruket i Forsvarets bygg i Aust-Agder. Målsettingen er å redusere energibruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Aust-Agder museum og arkiv økes med 1,4 millioner kroner på bakgrunn av økte driftskostnader til nybygget ved Aust-Agder kulturhistoriske senter. Regjeringen foreslår også at tilskuddet til Bomuldsfabrikens Kunsthall blir økt for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av visuell kunst.
 • E18
  I budsjettforslaget for 2015 er det prioritert statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal, med sikte på anleggsstart i 2016. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, og deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
 • Riksveg 9
  I budsjettforslaget for 2015 er det lagt til grunn lokalt tilskudd til videre utbygging av riksveg 9 i Setesdal.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Aust-Agder i 2015 blir etter dette 83,7 millioner kroner, mot 52 millioner kroner i 2014.
 • Sørlandsbanen
  Leirvoll omformerstasjon utvides for å øke strømforsyningskapasiteten på Sørlandsbanen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 20 millioner kroner og vil bli avsluttet i 2015. Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.
 • Aust-Agder fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 26,6 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Aust-Agder deltar.
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kun kommunene Vegårdshei og Iveland i Aust-Agder som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Aust-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 prosent.

I Aust-Agder har 9 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Vegårshei kommune med 7,7 prosent, mens kommunene Bygland og Bykle har lavest vekst, begge med 2,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Aust-Agder i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Aust-Agder hadde 7 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Aust-Agder hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Aust-Agder hadde i gjennomsnitt 65 545 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Aust-Agder fylkeskommune

 Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Aust-Agder fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 5,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 9 345 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2   

4    

5    

0901 Risør

2,1

73 178

96

346 574

15 786

4,8

0904 Grimstad

2,6

48 049

96

1 032 482

49 107

5,0

0906 Arendal

0,9

69 698

96

2 040 587

103 387

5,3

0911 Gjerstad

-0,7

104 880

104

142 173

4 451

3,2

0912 Vegårshei

0,8

55 856

104

126 524

9 047

7,7

0914 Tvedestrand

0,9

35 578

96

315 082

13 268

4,4

0919 Froland

4,4

67 843

96

282 143

12 895

4,8

0926 Lillesand

-0,1

94 233

97

503 332

28 819

6,1

0928 Birkenes

2,2

76 342

96

260 357

8 971

3,6

0929 Åmli

3,7

91 865

104

121 826

5 986

5,2

0935 Iveland

7,0

20 000

108

85 099

4 012

4,9

0937 Evje og Hornnes

2,1

40 640

97

187 307

8 555

4,8

0938 Bygland

5,2

61 063

109

83 480

2 099

2,6

0940 Valle

-0,2

90 545

109

83 246

2 342

2,9

0941 Bykle

15,9

31 005

137

77 660

1 975

2,6

Fordeles gjennom året

     

3 700

  

 

Aust-Agder

2,1

65 545

97

5 691 572

270 799

5,0

Aust-Agder fylkeskommune

5,3

9 345

95

1 395 059

59 906

4,5

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst