Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Buskerud

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) med 854 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen med 5,7 millioner kroner til fem nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HBV økt med 2,7 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at et distribusjonsnett i Buskerud vil omfattes av ordningen i 2015 – Nore Energi AS.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 169 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Buskerud vil bli prioritert i 2015, med oppstart av et stort flomsikringsprosjekt i Mjøndalen i Nedre Eier kommune.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 10 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Buskerud i 2015. Prosjektet for å avklare rammebetingelser for Forsvarets skytefelt på Heistadmoen og Hengsvann videreføres i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som kan effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Buskerud. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Viken filmsenter med 0,4 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen blir på 8,3 millioner kroner i 2015. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Brageteatret blir økt for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av scenekunst.
 • Regjeringen foreslår 1,3 millioner kroner i økt driftstilskudd til BuskerudMuseene til blant annet vedlikehold og drift av Krøderbanen, samt vedlikehold av kulturhistoriske bygninger.
 • E 134
  500 millioner kroner er foreslått til E134 Damåsen – Saggrenda i kommunene Kongsberg og Øvre Eiker. Av dette beløpet er 300 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 13,2 kilometer veg i ny trasé forbi Kongsberg, 8,5 kilometer bygges som firefelts veg, og resten som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fire tunneler med en samlet lengde på om lag 4,5 kilometer inngår også i prosjektet, sammen med blant annet om lag 10 kilometer med lokale sideveger.

  Regjeringen tar sikte på at forslag om bompengefinansiering av prosjektet blir lagt fram for Stortinget i løpet av 2015. Med forbehold om Stortingets tilslutning til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering, er det lagt opp til anleggsstart i mai 2015. Prosjektet, som har en foreløpig kostnadsramme på 4 390 millioner kroner, ventes åpnet for trafikk i 2019.
 • Riksveg 7 og riksveg 52 Gol – Barlaug
  37 millioner kroner er avsatt til prosjektet riksveg 7 Sokna – Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad kommuner. Prosjektet er delvis finansiert ved bompenger og omfatter bygging av 17 kilometer ny veg. Utbyggingen fører til at riksveg 7 blir forkortet med om lag 20 kilometer. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2014. Midlene i 2015 vil bli brukt til restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det forutsatt 100 millioner kroner i statlige midler til refusjon til bompengeselskapet. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegene er det satt av midler til Venås bru på riksveg 52 i Hemsedal kommune.

  Det er også satt av midler til planlegging (konseptvalgutredning, KVU) av prosjektet riksveg 7 Hardangervidda.
 • E 18
  Det er satt av midler til utbedring av Fosskolltunnelen på E18 i Lier kommune.
 • E 16
  Innenfor investeringsrammen for E16 er det satt av midler til planlegging av prosjektene E16 Skaret – Hønefoss og E16 Eggemoen – Jenvnaker – Olum.
 • Riksveg 35
  I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet riksveg 35 Hokksund – Åmot.
 • Riksveg 23
  Det er satt av midler til planlegging av prosjektet ”Riksveg 23 Linnes – kryss med E18” i Lier kommune.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Buskerud i 2015 blir etter dette 140,5 millioner kroner, mot 92 millioner kroner i 2014.
 • Sørlandsbanen
  Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.

  140 millioner kroner er foreslått til tiltak for å iverksette prøveordning med gjenåpning av Steinberg stasjon fra september 2015. For at alle lokaltog skal stoppe på Steinberg vil det bli gjennomført sikringstiltak som omfatter enkel gangbru, plattformtiltak og endring av signal- og kontaktledningsanlegg. I tillegg må reisetiden mellom Drammen og Hokksund reduseres for å ta igjen den tid stopp på Steinberg innebærer. Derfor vil det bli gjennomført tiltak for mer effektiv togkryssing på Hokksund. Planovergangen for kommunal gangveg i Rødgata ved Gulskogen stasjon i Drammen stenges og blir erstattet med planfri kryssing. Jernbaneverket samarbeider med Drammen kommune om de konkrete løsningene. Det er et mål å få til bygging av dette i 2015/2016. Samlet kostnad for tiltakene på Steinberg, Hokksund og Rødgata er foreløpig beregnet til 160 millioner kroner.

  147 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. Prosjektet omfatter særlig ombygging ved Holmen, slik at godstogene til og fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor. Anleggsarbeidet vil starte i fjerde kvartal 2014, med hovedarbeider i 2015. Totalkostnaden for anlegget er foreløpig beregnet til 239 millioner kroner. Det forhandles med Drammen kommune om fordeling av kostnadene.

  20 millioner kroner er foreslått til prosjektet ”Drammen P-hus – innfartsparkering” ved Drammen stasjon.

  95 millioner kroner er satt av til fornyingstiltak på Bergensbanen. Midlene skal brukes til kjørevegens underbygning på strekningene Haugastøl – Myrdal og Dale Bergen.
 • Spikkestadbanen
  24 millioner kroner er foreslått til tiltak ved Heggedal stasjon, hvor kryssingssporet og plattformen skal forlenges for å øke kapasiteten. Nytt parkerings- og parkanlegg inngår også i tiltakene. Som et avbøtende tiltak i forbindelse med nedlegging av holdeplassene Hallenskog og Åsaker er det planlagt å bygge gang- og sykkelveg på strekningene Hallenskog – Heggedal og Åsaker – Spikkestad. I tillegg vil tre planoverganger bli vurdert nedlagt. Jernbaneverket vil i denne sammenheng bidra med 15 millioner kroner til kommunene Røyken og Asker.
 • Ringeriksbanen
  Innenfor foreslått bevilgning til ”InterCity-planlegging” er det satt av 25 millioner kroner til planlegging av Ringeriksbanen. Den planlagte banestrekningen mellom Sandvika og Hønefoss er 41 kilometer lang og blir en del av InterCitystrekningene. Jernbaneverket utarbeider grunnlag for konseptvalg. Regjeringen vil så ta stilling til den videre planprosessen. Konseptvalget for Ringeriksbanen samordnes med ny E16 i samarbeid med Statens vegvesen. Videre planlegging inngår i InterCity-prosjektet.
 • Buskerud fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 28,8 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Buskerud deltar. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir fortsatt kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kun Sigdal kommune i Buskerud som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til minnested etter 22. juli i Hole kommune.
 • Det legges opp til å opprettholde områdesatsingen på Fjell i Drammen med 7 millioner kroner, samme beløp som i 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Buskerud

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent.

I Buskerud har 13 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Krødsherad kommune med 7,4 prosent, mens Rollag kommune har lavest vekst med 2,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Buskerud i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Buskerud hadde 11 av 21 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Buskerud hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt 45 416 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Buskerud fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, som er 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Buskerud fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 5,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 247 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1  

2     

4      

5      

6  

0602 Drammen

2,0

72 897

98

3 167 105

153 761

5,1

0604 Kongsberg

1,0

37 333

103

1 282 575

60 614

5,0

0605 Ringerike

0,3

27 169

96

1 377 013

62 776

4,8

0612 Hole

1,6

51 131

109

356 678

18 918

5,6

0615 Flå

2,5

39 521

113

70 056

1 939

2,8

0616 Nes

-2,4

30 502

96

181 914

8 255

4,8

0617 Gol

-1,1

35 166

97

251 475

12 994

5,4

0618 Hemsedal

4,7

62 698

104

129 978

5 983

4,8

0619 Ål

3,7

38 552

98

258 004

8 816

3,5

0620 Hol

-8,2

56 584

104

235 640

8 814

3,9

0621 Sigdal

6,6

33 232

102

200 662

6 010

3,1

0622 Krødsherad

6,1

12 281

104

129 935

8 965

7,4

0623 Modum

1,1

22 691

97

649 841

22 327

3,6

0624 Øvre Eiker

1,1

46 116

96

853 779

45 995

5,7

0625 Nedre Eiker

-1,0

47 841

96

1 120 813

51 183

4,8

0626 Lier

2,0

46 721

100

1 252 560

81 175

6,9

0627 Røyken

4,3

20 519

98

986 395

52 606

5,6

0628 Hurum

-0,1

30 667

97

454 127

24 206

5,6

0631 Flesberg

-3,5

25 539

101

155 929

5 128

3,4

0632 Rollag

2,4

41 954

109

94 280

1 886

2,0

0633 Nore og Uvdal

5,5

36 412

106

158 950

6 753

4,4

Fordeles gjennom året

  

  

  

24 600

  

 

Buskerud

1,2

45 416

99

13 392 307

655 904

5,1

Buskerud fylkeskommune

5,6

6 247

95

2 690 896

135 675

5,3

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst