Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hedmark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 80,5 millioner kroner i 2015 til å utvide soningskapasiteten med 41 nye lukkede plasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel. 
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Hedmark (HiHe) med 490 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HiHe økt med 1,2 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til de landbruksfaglige miljøene ved Høyskolen i Hedmark og Høyskolen i Nord-Trøndelag, til og med 2015. Bevilgningen skal legge grunnlaget for å opprettholde og videreutvikle gode kunnskapsklynger for norsk landbruk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 884 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder. NVE har ansvaret for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets­sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Hamar.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 169 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Opprydding etter flommen i 2013 vil bli prioritert i Østerdalen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til museums- og kulturminnetiltak innenfor energi- og vassdragssektoren. Ordningen skal bidra til å ivareta, dokumentere og formidle norsk energi- og vassdragshistorie, samt å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien. Norsk Skogmuseum på Elverum er en av hovedsamarbeidspartnerne som er berettiget til å søke tilskudd for å dekke driftsmidler ved museet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 100 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Hedmark i 2015. Prosjektet for nytt bygg for dropp- og fallskjermmateriell på Rena, som ble vedtatt av Stortinget våren 2013, videreføres. I 2015 vil det bli gjennomført nødvendige prosesser for å ferdigstille grunnervervet i Regionfelt Østlandet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hedmark. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006. 
 • Regjeringen vil realisere arkivbygget på Tynset. Arbeidet med en helhetlig vurdering av forprosjektet og anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring (KS2-rapport) pågår. Stortinget får tilbakemelding så snart vurderingen av innsparingspotensialet omtalt i KS 2-rapporten er fullført.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til filmfondet Film3 med 85 000 kroner, slik at det samlede tilskuddet til Film3 blir på 2,7 millioner kroner i 2015. Filmfondet Film3 dekker fylkene Oppland og Hedmark.
 • Tilskuddet til Teater Innlandet foreslås økt for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av scenekunst.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Anno museum med 2,1 millioner kroner med bakgrunn i bygningsvern og vedlikehold. 
 • E6
  1 234 millioner kroner er foreslått til E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 336 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Den om lag 22 kilometer lange strekningen Minnesund – Skaberud går gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange kommune i Hedmark. Strekningen inngår i ”Fellesprosjektet E6-Dovrebanen”, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Anleggsarbeidene startet i mai 2012. Opprinnelig var det planlagt at hele prosjektet ville bli åpnet for trafikk høsten 2014. En konkurs hos hovedentreprenøren har medført at om lag 19 kilometer av ny E16 vil bli åpnet for trafikk i desember 2014, mens de resterende 3 kilometer i sør ventes åpnet for trafikk i juni 2015. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet E6 Kolomoen i Hedmark – Biri i Oppland.

  Det planlegges å kompensere fysisk for inngrep i Åkersvika naturreservat, ved å etablere nye verneområder som erstatning for de som går tapt med utbyggingen av E6.
 • Riksveg 3
  Innenfor investeringsrammen for riksveg 3 er det prioritert midler til restfinansiering for prosjektet riksveg 3 Åsta bru med tilstøtende veg. Prosjektet åpnes for trafikk i oktober i år.

  For riksveg 3 er det også prioritert midler til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Elverum kommune. Prosjektet planlegges for gjennomføring som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).
 • E16
  388 millioner kroner er foreslått til den om lag 16,5 kilometer lange strekningen E6 Kongsvinger – Slomarka i Kongsvinger og Sør-Odal kommuner. Av dette beløpet forutsettes 92 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Vegen skal bygges som firefelts veg. Anleggsarbeidene tok til i september 2011, og prosjektet åpnes for trafikk i november i år. Midlene i 2015 vil bli brukt til restfinansiering, ferdigstilling av elektroarbeider, sidevegstiltak og støytiltak og til resterende oppgjør i forbindelse med grunnerverv. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger er det satt av midler til planlegging av prosjektet E16 Nybakk – Slomarka, i Akershus og Hedmark.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Hedmark i 2015 blir etter dette 183,2 millioner kroner, mot 104 millioner kroner i 2014.
 • Dovrebanen
  960 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som bygges sammen med Statens vegvesen. Strekningen omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor og 21 kilometer firefelts E6. Forberedende arbeider tok til i 2011. Anleggsarbeidene pågår for fullt på hele strekningen. Den nye strekningen skal tas i bruk i 2015.

  Samlet kostnadsramme for Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen er satt til 10,1 milliarder 2011-kroner, fordelt med 5,2 milliarder kroner på E6 og 4,9 milliarder kroner. Omregnet til 2015-kroner er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen på nær 5,3 milliarder kroner.
 • Kongsvingerbanen
  76 millioner kroner foreslås til å gjøre ferdig arbeidene med å oppgradere tømmerterminalen på Nordsenga ved Kongsvinger og til å videreføre arbeidet med å oppgradere tømmerterminalen på Koppang, som ledd i arbeidet med å få overført mer tømmertransport fra veg til jernbane
 • Rørosbanen
  På Rørosbanen videreføres arbeidet med å bytte sviller på strekningen Koppang – Tynset. Tiltaket er beregnet å koste 220 millioner kroner, og planlegges ferdig i 2019. Samlet settes det av om lag 40 millioner kroner til fornying på Rørosbanen i 2015.
 • InterCity-utbygging
  Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.
 • Hedmark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 67,5 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Hedmark deltar.
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Etter 1. juli 2014 har samtlige kommuner i Hedmark fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene, dermed blir det ingen tildeling til kommuner i Hedmark fra kapittel 551 post 61.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Hedmark

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent.

I Hedmark har 10 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Løten kommune med 7,3 prosent, mens Rendalen kommune har lavest vekst med 2,8 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Hedmark i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hedmark hadde 11 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Hedmark hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt 51 325 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Hedmark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, som er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Hedmark fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 11,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 195 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

4    

5    

0402 Kongsvinger

3,3

57 647

96

846 438

52 599

6,6

0403 Hamar

4,8

52 887

96

1 388 473

63 607

4,8

0412 Ringsaker

4,2

31 554

95

1 584 749

72 204

4,8

0415 Løten

-1,6

39 423

96

364 887

24 701

7,3

0417 Stange

2,6

46 441

96

924 475

42 987

4,9

0418 Nord-Odal

-1,0

58 954

98

269 584

12 964

5,1

0419 Sør-Odal

1,3

55 391

97

375 423

20 522

5,8

0420 Eidskog

2,2

64 536

99

337 165

14 201

4,4

0423 Grue

-4,0

67 252

101

271 057

8 245

3,1

0425 Åsnes

0,2

49 237

102

397 282

11 782

3,1

0426 Våler

1,2

53 732

101

205 477

6 443

3,2

0427 Elverum

-0,3

57 874

96

985 839

45 152

4,8

0428 Trysil

1,4

76 570

99

365 332

12 005

3,4

0429 Åmot

1,6

73 780

106

244 120

7 294

3,1

0430 Stor-Elvdal

3,4

52 447

101

153 884

4 907

3,3

0432 Rendalen

4,9

47 893

101

122 962

3 367

2,8

0434 Engerdal

11,0

26 248

105

95 712

5 043

5,6

0436 Tolga

1,1

44 065

102

107 135

6 158

6,1

0437 Tynset

2,3

66 182

99

311 672

10 394

3,4

0438 Alvdal

1,2

36 824

101

143 719

4 468

3,2

0439 Folldal

1,1

56 085

104

99 643

2 904

3,0

0441 Os

0,7

79 014

103

123 884

3 652

3,0

Fordeles gjennom året

  

  

 

13 500

 

 

Hedmark

2,4

51 325

97

9 732 411

436 097

4,7

Hedmark fylkeskommune

11,7

5 195

96

2 420 877

78 023

3,3

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst