Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hordaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring for Bergen tinghus.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 80,5 millioner kroner i 2015 til å utvide soningskapasiteten med 41 nye lukkede plasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel.
 • Regjeringen foreslår en låneramme på 2,084 milliarder 2014-kroner og en lånebevilgning på 20 millioner kroner i 2015 til Helse Bergen som skal i gang med fase 2 av nytt barne- og ungdomssenter ved Haukeland sjukehus. Nybygget skal tas i bruk i 2022 og vil samle behandlingen av barn og unge, og øke kvaliteten og behandlingskapasiteten.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Bergen (UiB) med 7 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Bergen (HiB) med 825 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HiB med 4,5 millioner kroner til fire nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Det foreslås også å øke bevilgningen til UiB med 13,7 millioner kroner som et resultat av regjeringens satsing på verdensledende fagmiljøer.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KhiB) med 106 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) med 273 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HSH med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Det foreslås også å øke bevilgningen til HSH med 1,5 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen forslår å øke bevilgningen til Norges Handelshøgskole (NHH) med 447 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til NLA Høgskolen (NLA) med 2,2 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økt tilskudd i RNB i 2014. Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til NLA med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Høgskolen Betanien med 380 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Haraldsplass diakonale høgskole med 497 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner fra statens side i vedlikehold, modifikasjoner og videreutvikling av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Investeringsrammen skal blant annet muliggjøre videreutvikling av det ledige arealet på Mongstad for mindre skala teknologitesting.
 • Regjeringen foreslår tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at et distribusjonsnett i Hordaland vil omfattes av ordningen i 2015 – Tysnes Kraftlag SA.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 169 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Hordaland vil bli prioritert i 2015, oppstart av prosjekt i Granvin.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til museums- og kulturminnetiltak innenfor energi- og vassdragssektoren. Ordningen skal bidra til å ivareta, dokumentere og formidle norsk energi- og vassdragshistorie, samt å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien. Norsk Vasskraft- og Industristad­museum (NVIM) i Odda er en av hovedsamarbeidspartnerne som er berettiget til å søke tilskudd for å dekke driftsmidler ved museet og midler til vedlikehold av det fredete kraftanlegget Tysso I.
 • Gamle Bergen Museum i Sandviken er det eneste friluftsmuseet i Norge som utelukkende formidler byhistorie og byhistoriske bygninger. Ved etablering av nytt mottaks- og formidlingsbygg med fasiliteter for publikum får Bymuseet i Bergen grunnlag for helårsdrift mot tidligere sommerdrift. Prosjektet har en ramme på 63,9 millioner kroner, hvorav staten forventes å dekke 21,3 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bygge en genbank til 40 millioner kroner for laks og sjøørret-stammer med tilknytning til vassdragene i Hardangerfjorden. Etableringen vil trolig skje ved at eksisterende genbankanlegg på Ims i Rogaland utvides. Byggingen vil ta to år. I 2015-budsjettet er det derfor foreslått en bevilgningsøkning på 25 millioner kroner og en bestillingsfullmakt på 15 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 400 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Hordaland i 2015. Store deler av bevilgningen vil bli benyttet til prosjekter som ble godkjent av Stortinget våren 2013. Prosjektene på Haakonsvern for etablering av et helikopterdetasjement, etablering av administrasjonsbygg og flerbrukshaller for Marinejegerkommandoen og nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon videreføres i 2015. I tillegg vil bevilgningen i 2015 blant annet bli benyttet til prosjekter for infrastruktur og sikkerhet på Haakonsvern.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner til energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hordaland. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,2 millioner kroner til å videreføre Husbankens arbeid med områdeløft i bydelene Årstad, Indre Laksevåg og Ytre Arna i Bergen.
 • Regjeringen foreslår å etablere et nytt servicekontor for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen i 2015. SUA er et samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Utlendingsdirektoratet og Arbeidstilsynet. SUA-kontorene skal gi utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere ett felles kontaktpunkt for viktige deler av kontakten med norske myndigheter. Et tett samarbeid mellom etatene kan også bidra til å avdekke sosial dumping og falske papirer. Det er allerede etablert slike kontor i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til formålet i 2015, som fordeles mellom etatene Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til  Vestnorsk filmsenter med 1,4 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 9,9 millioner kroner i 2015.
 • Det foreslås en økning på 0,6 millioner kroner til filmfondet Fuzz, slik at det samlede tilskuddet blir på 3,2 millioner kroner i 2015. Vestnorsk filmsenter og Fuzz dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
 • Regjeringen foreslår økt tilskudd til flere tiltak for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av musikk og scenekunst. I Hordaland gjelder dette Carte Blanche med 1,6 millioner kroner, BIT Teatergarasjen med 1,1 millioner kroner, Bergen Filharmoniske Orkester med 5,8 millioner kroner og Edvard Grieg Kor med 1,1 millioner kroner. I tillegg foreslås det en økning på 2 millioner kroner til Grieghallen IKS. Beløpet er statens andel av rehabiliteringskostnadene i Grieghallen i 2015 og skal dekke økt husleie for Bergen Filharmoniske orkester, Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera.
 • Regjeringen foreslår et tilsagn på 21,3 millioner kroner i tilskudd til nytt visningssenter ved friluftsmuseet Gamle Bergen Museum, som er en avdeling av Bymuseet i Bergen. I statsbudsjettet 2015 foreslås 2 millioner kroner i startbevilgning.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Museum Vest økes med 2,1 millioner kroner til blant annet etablering av en ny formidlingsarena for fiskerihistorie ved museets avdeling i Bergen.
 • E39
  46 millioner kroner er foreslått til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter bygging av 1,7 kilometer firefelts veg. Anleggsarbeidene startet i februar 2012, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober i år. De foreslåtte midlene i 2015 går til restarbeider og sluttoppgjør.

  300 millioner kroner er foreslått til E39 Svegatjørn i Os kommune – Rådal i Bergen kommune. Med forbehold om Stortingets tilslutning til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering, er det lagt opp til anleggsstart sommeren eller høsten 2015. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021-2022. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 150 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 kilometer firefelts veg i ny trasé vest for Nesttun. Om lag 13 kilometer av strekningen legges i tre tunneler. Utbyggingen fører til at beregnet kjøretid mellom Os og Bergen blir om lag 17 minutter, mot 35 minutter i dag. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Minde allé – Fabrikkgaten i Bergen kommune.

  Midler er også prioritert til å videreføre etableringen av midtrekkverk på E39-strekningen Tuft – Flatøy.

  Det er ellers prioritert midler til å starte arbeid med å utbedre Bømlafjord-, Masfjord- og Bjørsviktunnelene og Nordhordlandsbrua på E39.

  Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet E39 Aksdal – Bergen.
 • E16
  I budsjettforslaget for 2015 er det satt midler til planlegging av prosjektet E16 Voss – Arna.
 • E 134
  I budsjettforslaget er det foreslått statlige midler og bompenger til å videreføre utbyggingen av E134 Stordalstunnelen med tilstøtende veg, i Etne kommune. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2015. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.
  I budsjettforslaget er det også satt midler til planlegging prosjektet E134 Haukelifjell.
 • Riksveg 13
  I budsjettforslaget prioriteres midler til å starte arbeid med skredsikring av Joberget på riksveg 13 i Granvin kommune. Det legges opp til at anleggsarbeidet tar til våren 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016 som tidligere forutsatt.

  Det er også prioritert midler til å starte arbeidene med skredsikring av riksveg 13 Deildo i Ullensvang kommune. Anleggsarbeidet skal etter planen startes i august neste år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

  Det er satt av midler til planlegging av prosjektet riksveg 13 Oddadalen i Odda kommune.
 • Riksveg 580
  I budsjettforslaget for 2015 er det lagt opp til å starte utbyggingen av prosjektet Riksveg 580 Sandslikrysset i Bergen
 • Riksveg 555 Sotrasambandet
  Det er satt av midler til planlegging av prosjektet Riksveg 555 Sotrasambandet. Prosjektet planlegges for gjennomføring som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Hordaland i 2015 blir etter dette 248,4 millioner kroner, mot 176 millioner kroner i 2014.
 • Vossebanen Bergen – Arna
  390 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet Ulriken tunnel og planlegging av Bergen stasjon - Fløen. Midlene skal brukes til oppstart av delprosjektet Ulriken tunnel og til planlegging av delprosjektet Bergen stasjon – Fløen.

  Til delprosjektet Ulriken tunnel er det satt av 375 millioner kroner. Delprosjektet har en samlet lengde på 10,6 kilometer. Av dette skal om lag 8 kilometer gå i ny tunnel. Prosjektet omfatter driving av et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av spor og stasjon på Arna og oppgradering av dagens Ulriken tunnel for blant annet å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet. Anleggsarbeidene startet høsten 2013, og i 2015 planlegges det full drift i tunnelarbeidene. Nye Ulriken tunnel (enkeltspor) er planlagt å være ferdig og tas i bruk sommeren 2018. Oppgraderingen av dagens tunnel starter etter at togtrafikken er satt over på nye Ulriken tunnel, og er planlagt ferdig i 2020. Dobbeltsporet Bergen – Alna er planlagt ferdig samtidig.

  15 millioner kroner er foreslått til delprosjektet dobbeltspor Bergen stasjon - Fløen. Prosjektet gjennomføres nå i sammenheng med delprosjektet Ulriken tunnel.
 • Bergensbanen
  95 millioner kroner er satt av til fornyingstiltak på Bergensbanen. Midlene skal brukes til kjørevegens underbygning på strekningene Haugastøl – Myrdal og Dale.
 • Regjeringen foreslår å bevilge i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen utløper ved utgangen av 2014.

  Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre bedre framkommelighet totalt sett. Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale.

  Departementet tar sikte på at pågående lokale prosesser i Bergen med videreføring av bypakken, arealplanlegging og lokal bompengefinansiering vil føre til at det relativt raskt blir aktuelt med forhandlinger om bymiljøavtaler også i denne regionen.
 • I budsjettforslaget er det satt av midler til å dekke kostnadene ved flygeinformasjonstjenesten (AFIS) ved Stord lufthamn, Sørstokken. Dekningen skjer innenfor en foreslått samlet bevilgning på 21 millioner kroner til slik tjeneste ved de tre lufthavnene Stord, Skien og Notodden. I tillegg er det foreslått å sette av 12 millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord lufthamn.
 • Innenfor en foreslått bevilgning på 173,4 millioner kroner til farledstiltak er det satt av midler til å starte tiltak for ”Innseiling Bergen”, i kommunene Askøy og Bergen.
 • Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 358,3 millioner kroner til tiltak i fiskerihavner er det satt av midler til tiltak i Salthella fiskerihavn i Austevoll kommune.
 • Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen får Sund kommune om lag 11 millioner kroner i tilskudd til kai og flytebrygge i Porsvika.
 • I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Nordlig innseiling Bergen.”
 • Hordaland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 56,8 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. En skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner) er inkludert.
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kommunene Etne, Bømlo, Kvam og Modalen i Hordaland som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.  

Kommunene i Hordaland

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,4 prosent.

I Hordaland har 15 av 33 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Os kommune med 8,5 prosent, mens Kvinnherad kommune har lavest vekst med 2,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Hordaland i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 100 prosent av landsgjennomsnittet (dvs. likt med landsgjennomsnittet). Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hordaland hadde 18 av 33 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Hordaland hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hordaland hadde i gjennomsnitt 50 267 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Hordaland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Hordaland fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 6,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 13 155 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

4     

5    

1201 Bergen

1,7

47 273

101

12 995 934

654 044

5,3

1211 Etne

3,2

47 666

101

225 772

8 190

3,8

1216 Sveio

4,6

39 910

98

292 871

17 682

6,4

1219 Bømlo

0,0

45 148

99

628 084

34 770

5,9

1221 Stord

3,2

59 599

98

887 820

44 156

5,2

1222 Fitjar

6,8

54 847

103

173 274

8 060

4,9

1223 Tysnes

0,0

41 136

105

163 303

6 063

3,9

1224 Kvinnherad

9,6

72 105

100

684 029

17 138

2,6

1227 Jondal

1,0

45 931

107

74 733

2 424

3,4

1228 Odda

5,0

65 377

102

379 837

13 152

3,6

1231 Ullensvang

2,4

43 666

102

205 615

7 952

4,0

1232 Eidfjord

10,3

-25 374

119

68 646

3 274

5,0

1233 Ulvik

4,6

13 722

112

79 818

3 331

4,4

1234 Granvin

10,3

49 322

113

63 695

1 723

2,8

1235 Voss

4,2

35 548

98

729 913

33 790

4,9

1238 Kvam

2,2

83 526

100

463 016

18 567

4,2

1241 Fusa

1,5

47 252

99

219 432

9 241

4,4

1242 Samnanger

1,6

54 945

103

140 562

5 972

4,4

1243 Os

6,0

60 761

98

922 182

72 249

8,5

1244 Austevoll

4,0

44 963

105

292 375

14 885

5,4

1245 Sund

1,1

43 521

97

332 405

20 974

6,7

1246 Fjell

-0,1

49 650

99

1 143 296

72 844

6,8

1247 Askøy

0,8

72 598

96

1 350 025

83 058

6,6

1251 Vaksdal

9,8

41 251

99

238 260

8 650

3,8

1252 Modalen

7,9

30 984

127

38 646

1 414

3,8

1253 Osterøy

1,1

30 022

98

384 912

14 665

4,0

1256 Meland

6,4

47 760

98

386 097

29 261

8,2

1259 Øygarden

5,9

52 990

98

240 402

16 031

7,1

1260 Radøy

0,7

40 572

97

261 821

11 417

4,6

1263 Lindås

5,9

53 350

98

757 125

36 531

5,1

1264 Austrheim

2,3

44 926

108

157 926

6 002

4,0

1265 Fedje

3,8

7 790

121

50 671

1 767

3,6

1266 Masfjorden

4,1

36 877

107

113 553

4 226

3,9

Fordeles gjennom året

     

27 000

  

 

Hordaland

2,7

50 267

100

25 173 050

1 286 002

5,4

Hordaland fylkeskommune

6,6

13 155

102

5 940 572

200 286

3,5

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst