Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Møre og Romsdal

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 80,5 millioner kroner i 2015 til å utvide soningskapasiteten med 41 nye lukkede plasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole for logistikk (HiM) med 178 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiM med 511 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Volda (HiVo) med 284 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HiVo med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Ålesund (HiÅ) med 213 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiÅ med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HiÅ med 1,4 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene. 
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 5 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Møre og Romsdal i 2015. Prosjekt for å fastlegge rammebetingelser i skyte- og øvingsfeltet på Setnesmoen videreføres.
 • Regjeringen foreslår å bruke 500 000 kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Møre og Romsdal. Målsetting er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til miljøsanering av det nedlagte skytefeltet Ørskogfjellet. 
 • Regjeringen har ikke funnet rom for å prioritere 25 millioner kroner til bygging av fiskesperre i Driva på neste års budsjett. Saken vil imidlertid bli vurdert i kommende års budsjetter.
 • Det foreslås en økning på 1,4 millioner kroner til Vestnorsk filmsenter, til en samlet bevilgning på 9,9 millioner kroner i 2015. Det foreslås også en økning på 0,6 millioner kroner til filmfondet Fuzz, slik at det samlede tilskuddet til FUZZ blir på 3,2 millioner kroner i 2015. Vestnorsk filmsenter og Fuzz dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
 • E39
  22,5 millioner kroner er foreslått som statlig bevilgning til skredsikringsprosjektet E39 Hjartåberga i Volda kommune. Midlene vil i sin helhet bli brukt til restfinansiering av prosjektet, som ble åpnet for trafikk i juni 2014.

  Innenfor foreslåtte bevilgninger til planlegging er det satt av midler til planlegging av prosjektene E39 Kryssing av Romsdalsfjorden, E39 Kryssing av Ørstafjorden, E39 Kryssing av Storfjorden (Hafast), E39 Halsafjorden og E39 Volda – Ålesund – Molde – Astad. Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

  Med dette budsjettforslaget er ”Ferjefri E39” et stykke nærmere realisering. Avsetting av midler til planlegging er viktig i en tidlig fase, dersom man skal holde framdrift i disse prosjektene. Regjeringens valg av ulike traséer i 2014 legger grunnlaget for at dette er mulig å starte opp allerede nå, går det fram av budsjettforslaget.

  Ved behandlingen av konseptvalgutredningen for E39 Skei – Ålesund har regjeringen besluttet at framtidig E39 mellom Skei og Volda skal gå via Byrkjelo, i tunnel gjennom Utvikfjellet, i bru over indre del av Nordfjord og videre til Volda via Kvivsvegen. Regjeringen har også besluttet at vegen gjennom Stigedalen skal opprettholdes som riksveg inntil den nye E39-traséen er ferdig utbygd. Dette innebærer at ferjesambandet Folkestad – Volda opprettholdes som riksvegferjesamband. Statens vegvesen har gitt vegen gjennom Stigedalen riksvegnummer 651. Det skal etableres skilting som viser at riksveg 651 via Stigedalen er en alternativ rute til E39 via Kvivsvegen.

  I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra.
 • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen
  256 millioner kroner er til sammen foreslått til prosjektet E 136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Av de foreslåtte midlene i 2015 forutsettes 16 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet.

  Prosjektet Tresfjordbrua i Vestnes kommune omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg, medregnet bru over Tresfjorden. Av dette er selve kryssingen av Tresfjorden om lag 2 kilometer lang, med ei bru på 1 290 meter på 1,2 kilometer og en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer. Bygging av lokalveger og gng- og sykkelveger, er ellers en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 med om lag 13 kilometer. Fra Vikebukt til Helland som er kommunesentrum i Vestnes kommune, blir innkortingen om lag 22 kilometer. Prosjektet Vågstrandstunnelen i Rauma kommune omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel og om lag 1,2 kilometer ny veg i dagen. Omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til høsten 2012. Vågstrandstunnelen åpnes for trafikk i desember i år, mens Tresfjordbrua ventes åpnet for trafikk i oktober 2015. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  Innenfor forslaget til bevilgning for fornying er det satt av midler til utbedring E136 Måndalstunnelene i Rauma kommune.
 • Riksveg 659 Gjøsund – Røysa
  På riksveg 658 Gjøsund – Røysa i Giske kommune legges det opp til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveg med forskutterte midler fra Avinor AS.
 • Riksveg 70
  5 millioner kroner er foreslått til restfinansiering av skredsikringsprosjektet riksveg 70 Oppdølstranda i Sunndal kommune. Prosjektet omfatter en 9 kilometer lang strekning, der 7,6 kilometer er lagt i tunnel. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2014. For riksveg 70 er det ellers prioritert midler til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak. Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Møre og Romsdal i 2015 blir etter dette 181,1 millioner kroner, mot 131 millioner kroner i 2014.
 • I budsjettforslaget for 2015 er det lagt til grunn at det skal settes inn ekstra ferjekapasitet i sambandene E39 Halsa – Kanestrøm og E39 Molde – Vestnes. Dette vil gi økt rutefrekvens og føre til at det blir færre kjøretøy som ikke kommer med på ferje på ønsket avgang.
 • I budsjettforslaget 2015 er det lagt til grunn at ferjesambandet Volda – Folkestad skal videreføres som riksvegsamband også etter åpningen av E39 Hjartåberga.
 • I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til utarbeiding av reguleringsplan for Stad skipstunnel i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tillegg er det aktuelt å bruke slike midler til prosjektene Indre Ålesund havn (Aspevågen) og ”Nordlig innseiling Ålesund” (Kalvøysundet).
 • Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å starte tiltak i farleden for innseilingen til Ålesund i Ålesund kommune.
 • Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak:
  - Sande kommune får 3,4 millioner kroner i tilskudd til forlenging av molo i Haugsbygda.
  - Smøla kommune får 6,8 millioner kroner i tilskudd til utviding av kai i Vikan
 • Møre og Romsdal fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 84,4 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kommunene Herøy, Haram, Midsund, Aukra, Eide og Gjemnes i Møre og Romsdal som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Møre og Romsdal

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Møre og Romsdal anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent.  
I Møre og Romsdal har 10 av 36 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Sula kommune med 7,3 prosent, mens Nesset kommune har lavest vekst med 1,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Møre og Romsdal i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Møre og Romsdal hadde 17 av 36 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Møre og Romsdal hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Møre og Romsdal hadde i gjennomsnitt 67 801 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Møre og Romsdal fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Møre og Romsdal fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 0,8 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Møre og Romsdal fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på -1,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 11 916 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2   

4     

5    

1502 Molde

-0,3

93 121

98

1 217 353

50 415

4,3

1504 Ålesund

-1,7

64 317

99

2 121 702

99 278

4,9

1505 Kristiansund

-0,4

52 334

100

1 163 638

46 658

4,2

1511 Vanylven

7,5

60 651

103

182 144

3 916

2,2

1514 Sande

0,2

65 452

106

150 724

1 977

1,3

1515 Herøy

-5,7

57 809

103

453 123

15 698

3,6

1516 Ulstein

5,7

117 269

104

412 470

21 628

5,5

1517 Hareid

1,6

61 194

96

250 433

9 760

4,1

1519 Volda

0,6

71 716

96

441 120

18 568

4,4

1520 Ørsta

3,1

57 856

97

531 619

19 965

3,9

1523 Ørskog

2,4

55 209

100

128 396

5 809

4,7

1524 Norddal

0,1

137 288

106

112 830

3 166

2,9

1525 Stranda

6,2

 

99

249 515

13 462

5,7

1526 Stordal

7,2

92 491

111

72 594

3 689

5,4

1528 Sykkylven

-0,2

55 879

95

379 093

14 806

4,1

1529 Skodje

0,1

60 934

98

228 199

13 143

6,1

1531 Sula

3,6

60 964

97

449 798

30 713

7,3

1532 Giske

5,3

89 988

97

393 721

22 354

6,0

1534 Haram

5,5

74 250

99

461 976

15 248

3,4

1535 Vestnes

-0,1

56 548

98

307 435

12 496

4,2

1539 Rauma

0,0

37 031

98

396 876

18 101

4,8

1543 Nesset

-1,2

70 605

102

164 842

1 842

1,1

1545 Midsund

3,6

63 871

106

125 452

4 527

3,7

1546 Sandøy

0,5

77 104

111

88 547

2 035

2,4

1547 Aukra

26,1

106 702

96

181 875

8 818

5,1

1548 Fræna

0,1

59 455

98

490 841

19 612

4,2

1551 Eide

-0,2

 

99

192 455

11 780

6,5

1554 Averøy

3,3

76 411

97

287 418

10 698

3,9

1557 Gjemnes

5,9

58 673

105

153 317

3 288

2,2

1560 Tingvoll

0,9

89 912

99

180 479

5 808

3,3

1563 Sunndal

4,2

55 616

98

372 178

13 528

3,8

1566 Surnadal

-2,6

53 016

100

314 896

10 941

3,6

1567 Rindal

3,2

57 676

100

123 157

3 869

3,2

1571 Halsa

6,2

87 688

102

104 455

3 829

3,8

1573 Smøla

1,6

66 907

101

129 700

4 102

3,3

1576 Aure

3,4

54 289

112

227 959

7 145

3,2

Fordeles gjennom året

     

60 973

  

 

Møre og Romsdal

1,6

67 801

99

13 303 304

566 124

4,4

Møre og Romsdal fylkeskommune

-1,5

11 916

108

3 712 054

171 880

4,9

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst